אושר וסבל, הלוגיקה של האושר, הלוגיקה של הסבל, לא מחוייב להרגיש רע, התמודדות עם אובדן, הנוסחא של האושר, המתמטיקה של האושר, אושר יחסי, אושר מוחלט, לא תמ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

אושר וסבל,הלוגיקה של האושר, הלוגיקה של הסבל, לא מחוייב להרגיש רע, התמודדות עם אובדן,הנוסחא של האושר, המתמטיקה של האושר, אושר יחסי, אושר מוחלט, לא תמיד ישחיסרון

אנחנו עכשיונדבר על נושא של "דבר שהוא מחויב לא גורם לסבל", אוקי מה זה אומר לך מה אתה רוצהלהבין בזה?

ש: אני רוצהלהבין בזה כמה דברים.

אליעד: כמהדברים לא מספיק אחד כמה דברים?

ש: לא אניאומר אחד כשאתה אומר שמחויב כי לא יודע יש עוד כל מיני דברים, הכוונה למחויב שאנימודע אליו או מחויב שאני לא מודע אליו?

אליעד: אניאסביר לך את הכוונה, לא אתה ניסית אני אסביר לך מה הכוונה "מחויב לא גורם לסבל"נניח לדוגמא הבאת דוגמא למוות נגיד לדוגמא שמת לך מישהו ואתה סובל מזה שהוא מת.

ש: אחריהקבורה אני מבין שזה כאילו.

אליעד: "איךיכול להיות מחויב לי שהוא מת" סובל מזה שהוא מת כי היה פעם בחור קראו לו אליעד הואאמר אם אתה תהיה בטוח שלא יכול להיות אחרת אתה לא תסבול. עכשיו בא ניקח דוגמאספציפית בן אדם מת והמשפחה סובלת מכך שהוא מת עכשיו לכאורה הוא מת מה אתה סובל אתהיודע שהוא מת כי הוא מת. קודם כל תראה, קודם כל ברמה העקרונית צריך לבדוק האם אתהסובל מעצם זה שהוא מת או אתה סובל מדברים אחרים כגון לדוגמא מהגעגועים שאתה מתגעגעאליו מזה שחסר לך ממנו דברים מסוימים, למה כי תראה בן אדם אומר לך "אני לא סובלמעצם זה שהוא מת כי זה שהוא מת הוא כבר מת אין מה לעשות אבל סובל מזה שמתגעגע אליו"תגיד לו " אבל למה אתה סובל אבל הוא מת", "נכון אבל אולי אני יכול למלא את הגעגועהזה בצורה אחרת".

ש: הגעגועאליו כאילו לא אמור להיות מחויב אצלו.

אליעד: לאמחויב יפה כי אם היית בטוח שהוא מת ושאתה חייב להתגעגע טוב חייב זה מה יש. אני רוצהלהסביר לך את זה עוד פעם תקשיב, כדי לסבול על משהו אתה צריך לרצות את ההפך שלו, כדילסבול מכך שחותכים לך את היד אתה צריך לרצות שלא יחתכו לך את היד כדי לסבול על משהוצריך לרצות את ההפך שלו. עכשיו אם אתה תגיע למצב שאתה חושב מחויב שיחתכו לי את הידבמובן כזה שאתה אפילו לא יכול לדמיין מצד שבו לא חותכים לך את היד לא תסבול מכךשחותכים לך את היד כי לא תוכל להעלות על דעתך אפשרות שונה מהמצב הקיים, כדי לסבולאתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו לא מסוגל לדמיין מציאות שונה ממה שקורה.

ש: רגע לדמייןאובייקטיבית או סובייקטיבית?

אליעד:סובייקטיבית, מה זה לדמיין מי מדמיין אתה מדמיין זה סובייקטיבי.

ש: לא הבנתיסובייקטיבי אצל מי זה משתנה.

אליעד: כדי לאלסבול אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יכול לדמיין את ההפך, עכשיו אני אחסוך לך אין לךאפשרות שאתה לא יכול לדמיין את ההפך לא משנה מה קורה לך אתה תמיד יכול לחשוב עלההפך שלו ולכן אתה תמיד סובל זה הכל.

ש: אז איךמטפלים בבן אדם?

אליעד: עכשיולפעמים בן אדם מאמין, לפעמים בן אדם לא מספיק חכם והוא מאמין במאה אחוז ואם גורמיםלו לחשוב, אני אתן לך דוגמא נגיד גבר בא ואומר שבחורה זרקה אותו והוא רוצה אותה אםהוא ישתכנע במאה אחוז שהיא לא רוצה אותו הוא משחרר, למה כי למה הוא כואב לו הואאומר "אולי היא תרצה אותי עכשיו" אבל אם מסבירים לו במאה אחוז שהיא לא יכולה יותרלרצות אותו אז אוקי לא רע לו יותר יכול להיות שיהיה לו רע, הרע יכול להיות מהספקאולי היא יכולה בכל זאת לרצות.

עכשיו אם באבן אדם ואומר "תראה רע לי" אני אומר לו ז"את אומרת שאתה חושב שהיא יכולה לרצות אותךאבל למה אתה חושב שהיא יכולה לרצות אותך" ואז הוא יגיד לי "כי..." אני אגיד לו אזלך תבדוק את זה ואם הוא אומר "כן בדקתי עשיתי, בדקתי זה לא עבד" אני אומר לו "אוקיאז מה אתה חושב שהיא יכולה לרצות אותך או לא?". עכשיו לא משנה מה האמת, מה האמתשהיא תמיד יכולה לרצות אותו האמת היא שהיא תמיד יכולה לרצות אותו והאמת היא שלאמשנה כמה שהוא יגיד שהוא שכח אותה הוא עדיין זוכר אותה עוד לפני שהוא הכיר אותה הואכבר סבל מזה שהיא לא רוצה אותו כי אתה תמיד סובל בכל מקרה בפוטנציאל מזה שלא כלהאישות רוצות אותך אלא מה שבאופן יחסי הוא חושב שהיא לא יכולה לרצות אותו ואז הואשוכח אותה.

ש: אז איךבאמת אתה מטפל בא נגיד, איך באמת אפשר לטפל בו?

אליעד: כלוםאני או שאני משכנע אותו שזה לא אפשר ואז ממילא הוא לא רוצה את זה או שאני משכנעאותו שזה אפשר ואז הוא עושה את זה. מה האמת, האמת האמיתית שכל דבר אפשר ואתה תמידתסבול קצת מכך שלא השגת את הדבר אם אתה רוצה פתרון אז אתה צריך ללכת לחשיבההאבסולוטית שבא אין הבדל ואז ממילא אין שום חיסרון אבל באופן יחסי אנשים כשהםבטוחים שמשהו לא אפשרי לפתור הם לא מנסים לפתור ואם הם מנסים לפתור אז אני אומר לו"איך יכול להיות אבל אין לזה פתרון" ואז או שהוא חושף את הפתרון.

ש: או?

אליעד: אושהוא נכנע שאין פתרון, אני חושב שיש פתרון תמיד אבל אני לא אתעקש להגיד לבן אדם "ישפתרון". הוא אומר "רע לי על משהו" עכשיו אני חושב שיש פתרון לא משנה מה הבעיה ישפתרון, הבן שלך מת אתה רוצה להחזיר אותו אפשר, "מה איך אפשר?", "אוקי אתה צודק נכוןאי אפשר הוא מת נכון תשחרר זה החיים הוא מת" אם הוא יגיד "לא אני לא מוכן לא אכפתלי שהוא מת, אני רוצה להחזיר אותו" אני אגיד לו "אבל אי אפשר" הוא יגיד "לא אכפת לישאי אפשר אני רוצה שאפשר" אני אגיד לו "מה השתגעת אבל הוא מת אי אפשר להחזיר אותו"הוא יגיד לי "כן השתגעתי אני רוצה להחזיר אותו למרות שהוא מת", "אוקי אפשר לדבראיתך עכשיו, בא תנסה לחשוב למה אתה חושב שהוא מת", "אני ראיתי אותו מי אמר אולי הואלא מת, "מה זה משנה אם הוא מת" להתחיל לשים כל מיני דברים שנראים לא הגיוניים אבלזה רק אם הוא בוחר להשתגע אבל אם הוא אומר "לא מה פתאום, טוב הבנתי הוא מת" אז אתהגם לא רצית קודם אותו כל כך אם קודם היית רוצה אותו לא היית אומר "הוא מת וזהו", מהזה "הוא מת וזהו" אני אחזיר אותו למרות שהוא מת.

מה האמת שכלדבר אפשר לפתור אותו השאלה אם אתה רוצה, עכשיו אני לא אכריח את הבן אדם לפתור אתהבעיה שלו אם הוא לא רוצה לפתור את הבעיה ומספק אותו שהוא באופן יחסי חושב שאיןפתרון והוא משחרר "סבבה סע לשלום" אבל אם הוא יגיד "לא מעניין אותי כלום אני רוצהפתרון למרות שאי אפשר" אני אפתור לך את הבעיה. נגיד שבא בן אדם ואני אומר לו "תקשיבתמיד יש חיסרון" זאת גם אחת מהתשובות "טוב תראה בכל מקרה יש חיסרון תתקדם קדימה"רוב האנשים מבינים שתמיד יש חיסרון ומתקדמים קדימה, הוא אומר "מחויב לי שתמיד ישחיסרון, נכנעתי תמיד יש חיסרון זה מה יש" אתה מבין אבל יש בן אדם שהוא אומר "לאאכפת לי תמיד יש חיסרון, אני רוצה פתרון למרות שתמיד יש חיסרון", עכשיו אם הואישכנע אותי שהוא באמת רוצה פתרון הוא יקבל את הפתרון.

ש: אבל אםמישהו סובל ורוצה את הפתרון כאילו?

אליעד: הוא לאבאמת רוצה אותו הוא באופן יחסי רוצה את הפתרון.

ש: לא גם לאמספק אותו.

אליעד: לאמספק אותו זה רק כי הוא חושב שיש פתרון אם משהו לא מספק אותך זה רק כי אתה חושבשאפשר אחרת, אם אתה מבין משהו וזה לא מספק אותך זה רק כי אתה חושב שאתה יכול להביןיותר טוב אחרת.

ש: יש שמה אתהדוגמא של כעס?

אליעד: לא זהנדבר בנפרד.

ש: בסדר כי זהיכול להיות קשור עדיין.

אליעד: הכלקשור, טוב זה הבנת פחות או יותר את הרעיון מה הבנת?

ש: שאם בן אדםשבאופן יחסי הוא מבין שזה משוכנע שזה מחויב אז באמת זה לא יציק לו זאת אומרתבדוגמא.

אליעד: האםבאמת יש אפשרות שבן אדם יהיה משוכנע במאה אחוז שמשהו מחויב?

ש: לא.

אליעד: לא,באופן יחסי כן באופן מוחלט לא, באופן יחסי לא אין אפשרות כי שום דבר לא מחויב מהלעשות...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי מומלץ,מטפל הוליסטי, הדרכה, מנטורינג

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצ'ר מומלץ, הדרכה, ...של האושר, רגשות,התמודדות, פסיכולוגיה, האושר, רגשות, התמודדות עם..., רגשות ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44686.aspx