שינוי הרגלים, לשנות הרגלים, הטמעת תהליכים, בבת אחת, צעד אחרי צעד, הכל או כלום, בכל פעם קצת, צעד קטן בכל פעם, בישול צפרדעים, שיטות שכנוע, איך לשכנע? שכ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 21/12/15

שינוי הרגלים,לשנות הרגלים, הטמעת תהליכים, בבת אחת, צעד אחרי צעד, הכל או כלום, בכל פעם קצת,צעד קטן בכל פעם, בישול צפרדעים, שיטות שכנוע, איך לשכנע? שכנוע עצמי, לשכנעאחרים

ש: הואכאילו.

אליעד:מי?

ש: המורה שליאז הוא מספר לנו על.

אליעד: רק דבריותר בקול קצת תנסה.

ש: הוא סיפרלנו על ניסוי כזה שעשו עם צפרדעים.

אליעד: ניסוישעשו עם צפרדעים אוקי.

ש: שכאילו אםאתה מניח צפרדע בתוך מים ואז אתה שופך עליה מים רותחים אז ישר היא קופצת ישר עפהמשמה אבל אם אתה מניח אותה במים וכאילו.

אליעד: מכיראת הסיפור אוקי.

ש: לאט לאטמרתיח את זה אז היא נשארת כאילו בחום עד שהיא מתה.

אליעד: אםעכשיו תיקחי צפרדע תזרקי אותה לתוך סיר רותח היא תקפוץ החוצה לעומת זאת אם תכניסיצפרדע למים קרים ותתחילי להרתיח לאט לאט היא לא תקפוץ החוצה עד שהיא תמות, כמושנגיד גרגמל היה עושה לדרדסים הוא היה שופך אותם ואז לאט לאט היה מרתיח את המיםפתאום אומר רגע חם לי פה כאילו פתאום הם היו קולטים שהם הולכים למות.

ש: ואז הואכאילו דיבר איתנו על זה, אז אני לא יודע למה כי השלכתי את זה לדברים שאתה אומר הואדיבר על זה שכאילו שיש דברים שלימדו אותנו ואנחנו צריכים לברר עם עצמנו האם זה משהושזרקו אותנו לתוך ואז אנחנו לא נקבל את זה אבל זה יותר מתקשר באופן שבו.

אליעד: מה זהאומר לך איפה אתה הצפרדע ואיפה המים החמים?

ש: זהו זההכיוון של לקחת את זה לצד השני שכאילו אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו הרבה פעמים אוליבעצם הרגילו אותנו שזה בסדר.

אליעד: בצורהמדורגת נכון.

ש: כן אז זהכאילו מתקשר לכל מה שאתה אומר להטיל ספק כי בגלל שאנחנו הרבה פעמים נמצאים במקוםהזה שהורגלנו כבר שזה ככה וזה לא צריך להיות וכאילו זהו להטיל על זה ספק.

אליעד: זה לארק על הקטע של הורגלנו זה הורגלנו לדבר שאם מלכתחילה, מה זה אומר מה המהות שלהסיפור? שאם היו עושים לך רע מלכתחילה היית אומר "לא רוצה" אז התחילו לאט לאט כלפעם, בהתחלה זה בכלל היה מים קרים נעימים ואז פתאום היה בהם טיפה חם ואפילו יותרנעימים בכלל ואחר כך זה פתאום התחיל להיות טיפה לא נעים אחר כך זה עוד טיפה לא נעיםואחר כך זה עוד טיפה לא נעים ואתה כבר רגיל להיות בזה עד שאתה מת.

ש: כן זהבדיוק מה שהוא אמר.

אליעד: עכשיוהשאלה היא אז מה זה אומר לגבי הבן אדם? שיש דברים שכאילו שהורגים אותו לאט לאט והואלא נלחם בהם.

ש: כן הואמקבל את זה כאילו שזה בסדר.

אליעד: נגידהמחיר של הדלק אם היו מעלים אותו בבת אחת במאה אחוז ועל כל פעם מעלים אותו בעשראגורות עוד עשר אחר כך מורידים בשתי אגורות אחר כך מעלים בעוד עשר אגורות, אחר כךמורידים בחמש אגורות כל פעם מעלים ומעלים מורידים קצת מעלים ומעלים מורידיםקצת.

ש: וזה כאילובסדר.

אליעד: כן אתהאומר זה הגיוני.

ש: הוא נגידנתן דוגמא עם זבל כאילו שבהתחלה לא היה הרבה זבל אז היום יש לנו כמויות זבל למרותששתי שליש מהאוכל בעולם נזרק שנוצר כאילו.

אליעד:אוקי.

ש: אבל אםנגיד היו באים בבום מההתחלה ומגיעים למצב הקיים אז האנשים היו מתלהמים הם לא מקבליםאת זה.

אליעד: יפה אזמה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם שמראש לראות את הסוף של התהליך, זאת אומר כשאתה נכנסלתהליך תנסה לראות את הסוף שלו ואז אתה יכול למנוע מעצמך מצבים כאלה.

ש: אני פשוטקישרתי את זה למה שאתה מדבר על להטיל ספק כי כאילו הרבה פעמים אנחנו כבר בתוך המיםרותחים כבר כאילו ואנחנו לא יודעים את זה אז כאילו להטיל ספק על המצב האם מחויב שזהיהיה ככה.

אליעד: האםאני באמת רוצה אותו או שאני נמצא פה כי אני כבר רגיל להיות פה.

ש: כן.

אליעד: זה כמולהגיד שיש איזו התנהגות שאתה עושה אותה ואתה שואל את עצמך "האם אני באמת רוצה לעשותאותה או שאני פשוט בגלל שאני כבר כל כך הרבה זמן עושה אותה לכן אני עושה אותה למרותשהיא עושה לי רע בכלל?". עכשיו בא ננסה לראות אם זה מחויב, זה מחויב אולי יש משהוטוב בזה בכלל?

ש: אם לא היהבזה משהו טוב לא היינו עושים את זה.

אליעד: באמתאת בטוחה בזה. הלאה עכשיו השאלה בא ננסה לראות התהליך הזה הוא רק רע? קודם כל יש בוגם משהו טוב, שנייה קודם כל מה שאמרת זאת שיטה זאת אומרת יש פה את המובן השלילי, מהאומר המובן השלילי? המובן השלילי אומר שמישהו יכול לרמות אותך ויכול בעצם לקחת משהושעושה לך מאוד רע, נגיד שמישהו רוצה לעשות לך מאוד רע אז הוא לא ישר יעשה לך רע הואיתחיל בכלל לעשות לך טוב ואז יעשה לך טיפה רע ועוד טיפה רע עד שאתה כבר רגיל וכברנראה לך שהרע הזה זה כבר כאילו, הרע הזה עד שהרע הזה הורג אותך ואתה אפילו לא חשבתלהילחם בו כי אתה כבר רגיל להיות פה.

אבל יש לזה גםהיבטים חיוביים מה ההיבטים החיוביים? קודם כל אם אתה רוצה לעשות את זה למישהו אחרולאו דווקא רע. שים לב המהות של העניין היא שבעצם בן אדם מתרגל למשהו מרוב שהואמתרגל הוא כבר לא רואה שזה רע, אם כל פעם תעשה לו עוד טיפה רע ועוד טיפה רע הואיתרגל אבל מה האמת שזה לאו דווקא רע זה גם דבר שהוא טוב ושאתה חושב שהוא רע. אפשרלקחת את הסיפור הזה כדוגמא חיובית איך לבשל צפרדעים, מה זאת אומרת? יש בתוכו של הבןאדם דברים טובים שהוא רוצה לעשות אבל קשה לו לעשות אותם.

נגיד לדוגמאבן אדם רוצה נגיד לשאול את עצמו למה ונגיד שקשה לו לשאול את עצמו למה, אוקי אז הואיכול כמו בצפרדע אם לדוגמא נגיד הוא יגיד לעצמו "טוב מעכשיו אני כל היום שואל אתעצמי למה נצמד לאמת זה וזה, קשה לא אני לא יכול קופץ משם, מים רותחים לי קופץ", יפהאז אומרים לו "אדוני תשאל פעם בשעה שים לך שלט תזכורת בפלאפון פעם בשעה, למה אתהעושה את מה שאתה עושה" סתם תזכורת כזאת כל שעה, אוקי נחמד קופץ popup לראש אחר כךתעשה לך משהו יותר ויותר ואז בעצם הדבר שנראה לך הכי רע עד כדי כך שאם היו זורקיםאותך למים החמים והיית בורח ממנו יכול בכלל להיראות לך כטוב עד כדי כך שאפילו אםהוא יהרוג אותך לא תברח ממנו.

אוקי זאתאומרת יש פה שכל הפוך, מה הרעיון? שהסיפור הזה שסופר במקור סופר כתיאור של דבר רעואני הסתכלתי על המהות של התהליך שאלתי את עצמי האם שהתהליך הזה משקף משהו רע לאבהכרח. נגיד בן אדם נגיד שלומד יוגה ונגיד שהוא עושה תרגילי גמישות נניח אז הוא לאיכול בבת אחת אם ייקחו אותו בבת אחת יגידו לו תעשה שפגאט הוא לא יכול הוא ישר יפצעימות, יברח לא יודע מה אז אומרים לו תגיע לאיזה מצב תישאר שם עכשיו עוד טיפה ועודטיפה עד שהוא מגיע למצב שהוא מתרגל לזה וזה כבר נראה לו טבעי.

זאת אומרתאפשר גם לראות את זה בקטע טוב דווקא גם אם אתה רוצה לעשות את זה על מישהו אחר, אוקידוגמא נגיד אתה נגיד רוצה כסף מאמא שלך נגיד סתם, לא שנייה אתה בהתחלה אומר לה"אולי אני אעזור לך בבית?" סתם אתה בכלל בא מתנדב עוזר, אחר כך אתה אומר לה "אוליאת יודעת תכיני לי צהריים תוך כדי כזה" כן אתה עוזר היא תכין לך צהריים, "תני ליאיזה משהו" כן אתה ילד טוב עוזר ואז אתה מרגיל אותה לתת ואז אתה כל פעם עובד קצתפחות, אתה מבין ואז בסוף היא כבר התרגלה לתת ואתה בכלל עזבת את הבית, אתה מבין ואזאתה צועק עליה "למה לא נתת לי היום כסף" אתה מבין כאילו וזה בכלל התחיל מזה שאתהבכלל רצית להתנדב לעזור, יפה זה 1. עכשיו 2. במובן שאתה מול עצמך אם יש משהו שקשהלך ואתה אומר, ברמה כל קשה לך שזה נראה לך כמו מים רותחים שהיית בורח מהם אז אתהיכול לאט לאט להיכנס.

ש: לנסותבאופן הדרגתי.

אליעד: כן אבלמה ההפך של זה בוא נמצא את ההפך, האם בהכרח מחויב שכשבן אדם מיישם משהו הדרגתי יהיהלו יותר קל? לא בהכרח למה לא בהכרח בא ננסה לחשוב את ההיגיון למה לא בהכרח, איפה ישדוגמא.

ש: הדרגתייכול להביא תירוץ לא להתמודד עם משהו שהוא קשה מדי.

אליעד: איפהיש מקרים שבהם תהליך הדרגתי שאתה לא יכול לעשות אותו אתה יכול לעשות אותו או בבתאחת או לא לעשות אותו בכלל?

ש: חרדהמסוימת.

אליעד: לאשנייה בא ננסה לחשוב נגיד שיש בריכה קרה, אוקי בריכה קרה בן אדם נגיד רוצה להיכנסאליה עכשיו יש את הגישה שאומרת תיכנס כל פעם טיפה, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא שכשבןאדם נכנס רק טיפה בכל פעם אז יש לו יותר קונפליקט בגוף כי חלק מהגוף חם חלק מהגוףקר ואז הגוף לא יודע מה לעשות והגוף משתגע.

ש: לגמור עםזה כבר.

אליעד: בדיוקואז הוא לא יכול להיכנס כי הוא נכנס לאט לאט אומר אני אתרגל לקור אבל זה סבל מאודקשה שיש חצי גוף חם וחצי גוף קר נגיד אז לפעמים דווקא אם אתה לא רוצה שיהיה לך קרתיכנס כל כולך ואז כאילו יהיה לך אומנם יותר קשה בהתחלה אבל אז כאילו כבר התרגלת.נגיד שאתה מתחיל נגיד עם מישהי אז אתה יכול להגיד "אוקי אני אתחיל איתה לאט לאט"אבל יכול להיות שאתה תהיה בחרדה ואז אתה לא תצליח לדבר איתה בכלל, לפעמים אתה אומר"יאללה אני אתחיל איתה באופן חופשי מקסימום היא תגיד לי לא" אבל יכול להיות שזה גםכן יצליח כי אתה כאילו הימרת על כל הקופה.

ולכן מה אנחנומבינים שלפעמים יש שיטה לקפוץ בבת אחת ולפעמים דווקא אם הבן אדם יהיה מוכן לקפוץלמים הרותחים רק אז הוא יוכל להיכנס אליהם אם לא, אם אתה תגיד "טוב לאט לאט" אתהברחת כבר אין אפשרות לאט או שאתה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | קואצינג מומלץ,אימון אישי ועסקי, מאמן אישי מומלץ, מטפל קוגניטיבי התנהגותי

הכנס לאתרותהנה מעוד טיפול רגשי, טיפול אישי, אימון אישי,שיטות שכנוע, בישול, אימון / אימון אישי קואצינג, איך לשכנע..., חינוך, לשנותהרגלים, לשכנע ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article47682.aspx