איך ליצור התניה אצל מישהו? איך לדעת מה מישהו רוצה? איך לשכנע מישהו? איך לשתול מחשבות? איך לגלות אינטרסים? איך לדעת ממה מישהו מפחד? איך לזהות פחדים? אי
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 15/07/16

איך ליצור התניהאצל מישהו? איך לדעת מה מישהו רוצה? איך לשכנע מישהו? איך לשתול מחשבות? איך לגלותאינטרסים? איך לדעת ממה מישהו מפחד? איך לזהות פחדים? איך לזהותמניע?

עכשיו נניחשרוצים להשפיע על מישהו רוצים להשפיע עליו, רוצים לגרום לו מה לעשות משהו מסוים אזאיך עושים את זה אז בגדול מה שעושים צריכים לגרום לו לחשוב שזה יותר טוב מרע, נכוןשאם הוא יעשה את זה יהיה לו יותר טוב מרע. עכשיו השאלה היא איך גורמים למישהו לחשובעל משהו מסוים שזה יותר טוב מרע, עכשיו פה יש שתי וריאציות כאילו "אם תעשה את זהיהיה לך טוב ואם לא תעשה את זה יהיה לך רע". עכשיו השאלה היא איך עושים את זה בהנחהשלא רוצים להגיד לו "אם תעשה את זה יהיה לך טוב אם לא יהיה לך רע" השאלה היא איךעושים את זה אז בגדול.

ש: אתה יכוללהגיד לו.

אליעד: שנייהאז בגדול יש שתי גישות להסתכל על זה גישה אחת אומרת בא ניקח את הדברים שכרגע נתפסיםבעיניו כטובים או נתפסים בעיניו כרעים וניצור לו חיבור בין מה שאנחנו רוצים שהואיעשה לבין הדברים הטובים לבין מה שאנחנו רוצים שהוא לא יעשה לדברים הרעים. לדוגמאנגיד שהוא רוצה נגיד אהבה והוא לא רוצה נגיד להיות לבד אז אנחנו נגיד ניצור לוהתניה שאומרת שאם נגיד הוא יעשן הוא יהיה לבד ואם הוא לא יעשן נגיד הוא יקבל אהבהנניח.

עוד פעם נמצאמה טוב עבורו נמצא מה רע עבורו ואז אחר כך ננסה בדרך כזו או אחרת שזאת גם שאלה איךננסה להסביר לו חיבור בין מה שהוא רוצה מה שהוא מאוד אוהב ומה שטוב עבורו על ידי מהשאנחנו רוצים שהוא יעשה ובין מה שרע עבורו מה שאנחנו רוצים שהוא לא יעשה. זאת גישהאחת גישה שנייה אומרת לא חייבים לעשות את זה אפשר לעשות עוד ווריאציה אפשר ליצור לוטוב ורע, נגיד שאנחנו חושבים שאם הוא יעשן נגיד הוא ימות ואם הוא לא יעשן נגיד הואיחיה יהיה בריא אז בוא ניצור לו אנחנו ניצור לו טוב ורע חדשים.

ניצור לומחשבה שאומרת שמוות זה מאוד רע וניצור לו מחשבה שאומרת שבריאות זה מאוד טוב ואח כךניצור לו התניה בין בריאות להפסקת עישון ובין מוות להמשך עישון. זאת אומרת אפשרותאחת זה להשתמש בטוב וברע הקיימים אצלו ואז לחבר אותם למה שאנחנו רוצים שהוא יעשה אולא ואפשרות נוספת זה ליצור לו טוב ורע חדשים ולחבר אותם למה שאנחנו רוצים שהוא יעשהאו לא יעשה.

עכשיו השאלההנשאלת היא איך אפשר לדעת מה טוב ורע אצל בן אדם מה טוב ורע עבור הבן אדם, נניח שבןאדם רוצה ליצור למישהו התניה שירצו אותו אתה רוצה לגרום נגיד לילד שלך לעשותשיעורים נניח, אוקי אתה רוצה לגרום לילדה שלך נגיד לעשות X ואתה שואל את עצמך "איךאני יוצר לה בראש את ההתניה שהיא תעשה את זה" אז אמרנו ככה בא תיקח משהו טוב שהיאחושבת שזה טוב היא תחבר את זה למה שאתה רוצה שהיא תעשה ולהיפך.

השאלה רקבהנחה שאתה יוצר לה טוב ורע חדשים זה בפני עצמו אבל בהנחה שאתה רוצה לאתר את הדבריםהטובים בעיניה ואת הדברים הרעים בעיניה איך עושים את זה?

ש: אם אתהמדבר עם הבן אדם אתה רואה איך שהוא מדבר על משהו והוא מתלהב ממנו אז אתה יודע שהואאוהב את זה.

אליעד: נכוןאז אחד אם אתה מדבר עם הבן אדם לפעמים הוא מספר לך "יש לי מטרות כאלה ויש לי פחדיםכאלה ואני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה" וכו' זה נכון לפעמים קודם כל אתה יכוללשאול אותו "תגיד לי מה אתה רוצה בחיים?" יביא לך מטרות "מה אתה לא רוצה בחיים?"יביא לך פחדים, "מה אתה רוצה בחיים?" יביא לך מטרות ואז אתה יודע שהוא לא רוצה אתההפך שלהם כי הרבה פעמים הבן אדם לא רוצה להגיד מה הוא לא רוצה אבל הוא לא רוצה אתההפך של מה שהוא רוצה, אם הוא יגיד לך מה הוא רוצה הוא בעצם אמר לך מה הוא לא לארוצה אבל מעבר לזה מה עוד אפשר לעשות?

ש: לפיההתנהגות שלו לראות מה הוא עושה ואז להבין ההתנהגות הזאת כנראה היא גורמת לו טוב אזהוא עושה את זה.

אליעד: אז מהשאני אומר זה כזה דבר אם רוצים לדלות ממישהו מידע על הרצונות שלו מה שצריך לעשותבעצם זה כאשר מדברים איתו והוא מספר סיפורים כאלה ואחרים "עשיתי הלכתי חזרתי באתי",נגיד שמישהו מספר לך שיחות חולין של "הלכתי קניתי רציתי, באתי עבדתי חזרתי" זה מהשהוא מספר והוא אף פעם לא אומר מה הוא רוצה ואף פעם לא אומר מה הוא לא רוצה, איךדולים ממנו מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה?

ש: מתי שכשהואאומר משהו הוא מתלהב לא יודע.

אליעד: נניחשהוא מתלהב שהוא קנה נעליים, סבבה אז מה תעשה תגיד לו שאם הוא יהיה איתך הוא יקבלנעליים?

ש: לא זאתאומרת שהוא אוהב לקנות יש לו חווית קנייה.

אליעד: אוקיאבל אתה לא יודע למה הוא אהב את הנעליים אין לך מושג, אתה לא יודע מה האינטרסכאינטרס של תחרותיות אינטרס של בזבוז כסף אינטרס של התחדשות איזה אינטרס אתה לאיודע. אז תתרכזו טוב יש הרבה אנשים בעולם שמדברים והשיחה ביניהם זה שיחות חולין שלכביכול סתמיות כאלה הבן אדם לא חושף בשיחה את הרצונות שלו את הפחדים שלו מה שזה לאיהיה עכשיו הדרך לחשוף זה באמצעות שמנסים להבין את המניע מאחורי ההתנהגויותשלו.

לדוגמא נגידשמישהו אומר "היום וואלה היה לי יום קשה בעבודה חזרתי הביתה מוקדם" אפשר לשאול "מההיה לך קשה בעבודה? היה לי קשה בעבודה שהיה המון לקוחות, אוקי וואלה אתה לא אוהבלמה אתה לא אוהב לקוחות, לקוחות מלחיצים אותך למה אתה לא אוהב לקוחות?", עכשיו אנילא אומר בהכרח לעשות את זה ככה אבל דרך הכניסה למניעים של ההתנהגויות אחרי כמה "למהולמה מה הסיבה ומה הסיבה" דרך זה יודעים את הרצונות שלו הכללים ואת הפחדים שלוהכללים וכו'.

זאת אומרת גםאם מישהו מספר לך לדוגמא "קניתי נעליים" אז אפשר להגיד טוב הוא מספר לי שהוא קנהנעליים הוא לא חושף שום דבר על עצמו אבל כשהוא אומר לך "קניתי נעליים" אתה יכוללשאול אותו "ואיך הנעליים היו בעיניך אהבת את הקנייה?" הוא אומר לך "כן, מה הרגשתממה התלהבת מה מיוחד בנעליים האלה?" ודרך זה שמפתחים שיחה לא מעניין אותך מהנעלייםמעניין אותך שהוא יתחיל לספר לך דרך הסיפור על הנעליים על הטיול על ההליכה, על הכאבראש לא יודע מה אם אתה שואל אותו "ומה הרגשת איך זה גרם לך להרגיש למה הרגשת את זה,מה חשבת אתה תמיד חושב את זה כולם חושבים את זה אתה חושב שכולם".

עכשיו אני לאאומר איך לעשות את זה בפועל כי לא להעמיס עליו לא להלחיץ אותו אבל המקומות האלהשהבן אדם מספר את הסיפורים התמימים דרכם אפשר להיכנס "ללמה מה הסיבה מה המניע, איזהרצון זה ניסה למלא" ודרך זה אתה יכול לקבל רשימה output "טוב אז הוא רוצה את זהוהוא רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה הוא כן רוצה" דרך סיפורים רגילים יומיומיים. כיכל הסיפורים שהבן אדם מספר כל הפעולות וההחלטות זה הכל ביטוי של הרצונות שלו ולכןצריך להתחיל לנסות דרך הסיפורים לדלות את הרצונות הפנימיים יותר.

ש: אז זה יכוללהזיק בעצם.

אליעד: וזה גםיכול להזיק קצת, איך זה יכול להזיק?

ש: תפסיק לדברעם אנשים כי אתה יודע מה הם רוצים כולם.

אליעד:שמה?

ש: שתפסיקלרצות להתקרב.

אליעד: אתהצודק זה יכול לגרום לך לא לדבר יותר עם אנשים כי אתה תחשוף את הפרצוף האמיתי שלהם,זה נכון אבל בהנחה שאתה רוצה לחשוף את הפרצוף האמיתי שלהם כי אתה רוצה ליצור להםאחר כך איזה התניה כזו או אחרת אז אם מישהו מספר לך סיפורים רגילים בא תנסה להביןמה האמונות שלו, נגיד סתם רואים איתו טלוויזיה אוקי נגיד רואים טלוויזיה ואז...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רוחני,ייעוץ אישי, קואצ'ר מומלץ, קואצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי ועסקי, גישור, איך ל...,מאמן עסקי, רצון, לשתול מחשבות, אימון עיסקי, אושר, איך ליצור התניה אצל מישהו...,אימון ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49215.aspx