טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 18/07/16

טקסיםאובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית,טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומד להשתגע,מחשבות מנוגדות

עכשיו הנושאהוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתהחושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא,בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לובעיה עד כאן הבנו.

התת מודע שלואומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הואחושב משהו מסוים המודע לא סומך על התת מודע אומר "לא זה לא נכון" ואז הוא עושהדברים לדוגמא שמסכנים אותו נניח. אוקי השאלה היא מה הפתרון של זה זאת השאלה.

ש: להשוותביניהם להשוות בין התת מודע למודע.

אליעד: נכוןאז רגע אז המעשה שהיה כך היה בן אדם עושה דבר מסוכן, אוקי הוא עושה דבר מסוכן עכשיוזה עובד ככה אם הוא בטוח במודע ובתת מודע שזה מסוכן הוא לא יעשה את זה אם הוא בטוחבתת מודע ובמודע שזה לא מסוכן הוא גם לא יעשה את זה אבל אם בתת מודע הוא חושב שזהלא מסוכן ובמודע הוא חושב שאולי זה מסוכן אז הוא עושה את זה כדי להיות בטוח שזה לאמסוכן.

מה הבעיה שזהגם אובססיה וגם בנוסף לזה הוא בסוף יפול על המקרה שהוא בתת מודע טעה ושזה באמת כןמסוכן הוא רק חשב שזה לא מסוכן ואז הוא ידפוק את עצמו. הבנו? עוד פעם אם בתת מודעובמודע הוא חושב שזה מסוכן הוא לא עושה את זה, אם בתת מודע ובמודע הוא חושב שזה לאמסוכן זה לא מעניין אותו אבל אם בתת מודע הוא חושב שזה לא מסוכן ובמודע הוא חושבשזה כן מסוכן אז הוא עושה את זה הוא עושה דברים שהם על הגבול של המסוכן לאמסוכן.

ש: מהההפך?

אליעד: איןהפך אם הוא בטוח שזה מסוכן הוא לא יעשה נגיד אש אם הוא בטוח שהאש תשרוף אותו הוא לאיכניס את היד לאש כי הוא בטוח בזה במודע ובתת מודע, נגיד קיר אין לו מה לגעת בקירכי הקיר לא מסוכן אבל אם נגיד זה תנור שהוא חצי חם ובתת מודע אומר "לא יקרה ליכלום" כי אם הוא היה בטוח שזה חם הוא לא נוגע, בתת מודע אומר "לא יקרה לי כלום אבלבמודע הוא אומר "אולי יקרה לי משהו בא נבדוק את זה" אז הוא נוגע.

אוקי למה כייש לו קונפליקט בין המודע לתת מודע אז מה שצריך לעשות בכזה מקרה זה מה שאתה אמרתבאופן default לעשות התאמה בין המודע לתת מודע בכל התחומים שזה אומר פרקטית לקחת כלמקרה בחיים שבו במודע אתה חושב משהו אחד בתת מודע אתה חושב משהו אחר וזהו לנסותלהתאים ביניהם, איך על ידי שאתה מברר מה האמת מה המודע חושב מה התת מודע חושב "מההאמת ומה האמת למה אני חושב ככה ולמה אני חושב ככה" עד שתגיע לאיזו מסקנה ואז בסוףאין קונפליקט כשאין קונפליקט אז המוח לא משתגע.

ש: אם במודעזה מסוכן ובתת מודע זה לא מסוכן?

אליעד: אז הואבודק אם זה מסוכן או לא ואז הוא בעצם עושה דבר מסוכן.

ש: עושה דברמסוכן.

אליעד: כןעושה ולידציה כאילו חלק מהטקס אנשים שיש להם OCD חלק מהטקס.

ש: מה זה?

אליעד: OCDהתנהגות כפייתית חלק מהטקס מהטקסיות זה בעצם לבדוק דברים שבתת מודע הם לא מסוכניםאבל שהמודע אומר אולי הם כן מסוכנים ואז הבן אדם בודק את זה.

ש:לדוגמא?

אליעד: לדוגמאלגעת בתנור שהוא חצי חם להכניס את היד לתנור כשאתה יודע שאם היית בטוח שהוא רותח לאהיית מכניס אם הוא קר את גם לא מכניס אבל אם הוא חצי קר וחצי חם ובתת מודע אתה אומר"אוקי אני לא באמת יקרה לי פה משהו אז אני יכול להרשות לעצמי לבדוק", אבל מצד שניאם אתה חושב שלא יקרה לך משהו למה אתה צריך לבדוק הרי אם לא יקרה לך כלום אין מהלבדוק ואם יקרה לך אתה גם לא בודק.

אוקי יש לזההמון היבטים אבל אחד ההיבטים בפרשה הוא לסנכרן את המודע והתת מודע שזה אומר ביומיוםלקחת מקרים שהמודע והתת מודע לא מסכימים וליצור ביניהם הסכמה, איך על ידי שהבן אדםבודק מה האמת.

ש: יכול להיותמצב שבמודע אני חושב שזה מסוכן ובתת מודע לא מסוכן?

אליעד:כן.

ש: ואז מה אניעושה?

אליעד: ואז ישאנשים שהוא אומר "אני לא סומך על התת מודע שלי שאמר לי שזה מסוכן אני בספק ואז אנירוצה לבדוק את זה" וזה כאב ראש גם כן זה לא רק הקטע של המסוכן לא מסוכן זאתאובססיה, ההתנהגות הכפייתית "אתה חייב לבדוק את זה ואתה חייב לבדוק את זה".

ש: זאת דוגמאחיה.

אליעד: לא זאתדוגמא מתה ברור שדוגמא חיה.

ש: לא תןמשהו.

אליעד: אמרתילך עם התנור.

ש: תנור זאתלא דוגמא.

אליעד: אתה לאמאמין?

ש: לא אנימאמין, זה מקרה שהיה.

אליעד: מה אתהרוצה בן אדם מדליק את התנור כיריים חשמליות הוא צריך לבדוק לפני שזה מתחיל להיותרותח לבדוק אם יחטוף כביה או לא, עכשיו הדחף לבדוק את זה הוא מסיבה אחרת.

ש: הוא רוצהלשים בטח על לחמם.

אליעד: לאהדחף לבדוק את זה הוא מסיבה אחרת אבל אני לא מדבר עכשיו מלכתחילה על הדחף שלו לבדוקאת זה אני מדבר על ההיבט של הקונפליקט בין המודע לתת מודע על ההיבט הזה ואת ההיבטהזה פותרים על ידי שפותרים את הקונפליקט באופן כללי.

ש: אני לאהבנתי אתה אומר שיש כאילו הוא לא בודק את הסיבה שגרמה לו לבדוק את החימום.

אליעד: לא אניבודק רק את ההיבט שאומר "אם הייתי בטוח בתת מודע" אם המודע היה מסכים לתת מודע לאהייתה בעיה אני מדבר על ההיבט הזה, כשמתחקרים את הבעיה מגלים הרבה היבטים אחדמההיבטים אומר שאם המודע והתת מודע מסכימים לא הייתה בעיה, אם שניהם היו מסכימיםשאם תכניס את היד לא יקרה כלום לא היית בודק אם שניהם היו מסכימים שתחטוף כביה לאהיית בודק, אם התת מודע אומר לך "לא יקרה לך כלום" והמודע אומר "אני לא בטוח" אזאתה בודק כדי להיות בטוח שהתת מודע צודק.

ש: אז אתהיכול בן אדם עם בעיה כזאת אז קודם כל יש לך את המחויב הזה שאתה יודע אם הוא בדק אזהוא בתת מודע הוא חושב שזה לא מסוכן ובמודע הוא.

אליעד: מהההוכחה כי עובדה שבמקרים אחרים שהוא בטוח שזה יפגע והוא לא בודק, זאת אומרת אם היהלו וודאי שזה יפגע בו הוא לא היה בודק זה וודאי לי.

ש: אז איך זהעוזר לך להבין את שאר ההיבטים?

אליעד: לא ישהרבה היבטים אני רק רציתי להגיד היבט ספציפי, הבן אדם אומר "בתת מודע שלי אני מרגיששזה לא יפגע בי אף על פי כן אני בודק אני לא בטוח" אז מה אומרים לו. אני רק בסך הכלרציתי להגיד מה המהות של מה שאמרתי, שנייה מה המהות של מה שאמרתי המהות היא כזאת ישבן אדם יש לו מודע יש לו תת מודע עכשיו מה זה באמת מודע ותת מודע זה שתי דעות שונותבראש רק אחד קוראים מודע ולאחד קוראים תת מודע אבל מצד האמת זה לא אין מודע ותתמודע יש לך דעה שתי מחשבות אחד אומר ככה ואחד אומר ככה המחשבה החלשה אתה קורא לה תתמודע והמחשבה החזקה אתה קורא לה מודע זה כל הסיפור זה לא מעבר לזה.

אוקי ואם ישלך חמש מחשבות סותרות אז לאחד מהם אתה תקרא מודע מאוד לאחד תת מודע ולאחד תת תתמודע ומה שתרצה, מה שיותר חלש קוראים לו תת מודע אבל זה לא באמת שיש איזה תת מודעאו משהו. עכשיו מה שאני אומר שלפעמים זה יוצר קצת כאב ראש ולפעמים זה יוצר כאב ראשמאוד גדול אז אם אתה מגיע למצב שהקונפליקט בין המחשבות שלך יוצר לך כאב ראש מאודגדול אז תנסה לפתור את הקונפליקטים בראש שלך באופן כללי גם בדברים שנראים לךקטנים.

לדוגמא המוחאומר לך "אל תאכל את העוגה" ובתת מודע אבל אתה אומר...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | הכוונה אישית,אימון אישי מומלץ, ייעוץ נפשי, אימון אישי ועסקי

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל טוב, קואצינג, אובססיבי, אובססיהטורדנית כפייתית, מהי התנהגות טורדנית..., טורדנ, טרדות, לטפל ב אוסידי, מחשבותמנוגדות, טורדנות כפייתית ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49342.aspx