דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Flowserve Corporation מודיעה על ההתחלה של הצעת רכש עבור אג"ח הבכורה 1.250% שלה שנפרעות ב-2022
Flowserve Corporation מודיעה על ההתחלה של הצעת רכש עבור אג"ח הבכורה 1.250% שלה שנפרעות ב-2022
חיים נוי 15/09/20 |  צפיות: 123

Flowserve Corporation מודיעה על ההתחלה של הצעת רכש עבור אג"ח הבכורה 1.250% שלה שנפרעות ב-2022

דאלאס, 14 בספטמבר 2020, (BUSINESS WIRE):

Flowserve Corporation, (NYSE: FLS) , ספקית מובילה של מוצרי ושירותי בקרת זרימה לשוקי התשתיות הבינ"ל, הודיעה על כוונה לרכוש תמורת מזומן  את כל אג"ח הבכורה 1.250% שלה שנפרעות ב-17 במרץ 2022 שלא נפרעו ("האג"ח") מהמחזיקים באג"ח (כל אחד מהם, "מחזיק באג"ח") וביחד, "מחזיקי האג"ח"). לפי התנאים ובכפוף לתניות הקבועים בתזכיר הצעת הרכש מיום 14 בספטמבר 2020 (כפי שייתכן שיוסיפו לו או ישנו אותו מעת לעת) ("תזכיר הצעת הרכש"), כולל ההודעה של מסירה מובטחת הנלווית ("ההודעה של מסירה מובטחת"), כולל המילוי של (או הוויתור על) תנאי ההנפקה החדשה (כמתואר בזאת), המציעה פתחה בהזמנה למחזיקי האג"ח (בכפוף ל"הגבלות על ההצעה וההפצה" בתזכיר הצעת הרכש) להציע את האג"ח שלהם לרכישה במחיר הרכישה. מונחים באותיות רישיות [במקור באנגלית] שמשתמשים בהם בהודעה זאת אבל לא מוגדרים כאן תהיה להם המשמעות שניתנה להם בתזכיר הצעת הרכש.

עותקים של תזכיר הצעת הרכש ושל ההודעה של מסירה מובטחת זמינים למחזיקי האג"ח בכתובת האינטרנט הבאה: http://www.lucid-is.com/flowserve.

ההצעה תפקע בשעה 17:00 (שעון ניו יורק) ב-21 בספטמבר 2020 ("מועד הפקיעה האחרון") אלא אם היא תוארך, תיפתח מחדש, תבוטל או תסתיים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המציעה.

תיאורהאג"ח

ISIN

סכום קרןמיצרפי שלא נפרע

מחיר הרכישה(1)

הסכום שכפוףלהצעה

אג"חבכורה 1.250% שנפרעות ב-2022

("האג"ח")

XS1196536731

€500,000,000

€1,000

הכל

_________

1. מייצג את מחיר הרכישה לסכום קרן של €1,000 של האג"ח (תמורה זאת, "מחיר הרכישה").

תנאי ההנפקה החדשה

בנוסף, המציעה הודיעה ב-14 בספטמבר 2020 על כוונתה להנפיק אג"ח חדשות נקובות בדולרים של ארה"ב עם ריבית קבועה ("האג"ח החדשות"). הרכישה של אג"ח כלשהן על ידי המציעה לפי ההצעה כפופה להשלמה בהצלחה של ההנפקה של האג"ח החדשות, בתנאים ותניות לשביעות רצונה של המציעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כולל אך לא רק שהסכום של ההכנסות ברוטו שתקבל המציעה אחרי ההנפקה של האג"ח החדשות יספיק כדי לממן את הרכישה של סכום הקרן המיצרפי של האג"ח שהוצעו באופן תקף ולא נמשכו בחזרה באופן תקף במועד הפקיעה האחרון או לפניו ("תנאי ההנפקה החדשה") או הוויתור על אותו תנאי הנפקה חדשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המציעה.

הנימוק להצעה

מטרת ההצעה, ביחד עם ההנפקה המוצעת של האג"ח החדשות, היא לנהל באופן פרואקטיבי את פרופיל החוב הכולל של המציעה ולהאריך את פרופיל החלות של המציעה (בכפוף למילוי תנאי ההנפקה החדשה).

פרטי ההצעה

בכפוף לערך הנקוב המינימלי בנוגע לאג"ח, הסכום שישולם לסכום קרן של €1,000 של האג"ח שיתקבלו לרכישה יהיה €1,000 ("מחיר הרכישה"). בנוגע לכל אג"ח שיתקבלו לרכישה, המציעה תשלם גם סכום ששווה לכל ריבית שהצטברה ולא שולמה על האג"ח הרלבנטיות, מתאריך תשלום הריבית על האג"ח שמייד לפני תאריך היישוב, כולל, ועד, אבל לא כולל, תאריך היישוב, שצפוי להיות 23 בספטמבר 2020 ("תאריך היישוב").

אג"ח שיירכשו מחדש יבוטלו. אג"ח שלא הוצעו באופן תקף לפני או במועד הפקיעה האחרון והתקבלו לרכישה בהתאם להצעה יישארו בלתי נפרעות אחרי תאריך היישוב.

לוח זמנים אינדיקטיבי של הרכישה

תאריך

פעולה

14 בספטמבר 2020

תחילת ההצעה

הודעה על ההצעה.תזכיר הצעת הרכש זמין מסוכן ההצעה והמידע.

21 בספטמבר 2020

17:00

(שעון ניו יורק)

מועד הפקיעה האחרון/מועד המשיכה האחרון

המועד האחרון לקבלתכל הוראות ההצעה על ידי סוכן ההצעה והמידע כדי שמחזיקי האג"ח יוכלו להשתתףבהצעה ולהיות זכאים לקבל את מחיר הרכישה ותשלום הריבית שהצטברה ביום היישוב,והמועד האחרון שבו מחזיקי האג"ח יוכלו למשוך בחזרה את האג"ח באופןתקף, אלא אם החוק התקף יחייב מועד אחרון מאוחר יותר (כפי שתקבע המציעה לפי שיקולדעתה הסביר).

מוקדם ככל האפשרבאופן מעשי סביר ב-22 בספטמבר 2020

הודעה על תוצאותההצעה

המציעה תודיע (1)האם תנאי ההנפקה החדשה התמלא ו-(2) את ההחלטה שלה האם לקבל הצעות תקפות לרכושאג"ח לפי ההצעה (בכפוף למילוי של או הוויתור על לפי שיקול דעתה הבלעדי שלהמציעה תנאי ההנפקה החדשה (אם לא התמלא כבר), כולל, אם רלבנטי, תאריך היישוב שלההצעה ותוצאות ההצעה בהתאם לשיטות המתוארות בתזכיר הצעת הרכש תחת הכותרת"תנאים והתניות של ההצעה -- הודעות".

23 בספטמבר 2020

17:00

(שעון ניו יורק)

המועד האחרון למסירתהאג"ח שהוצעו לפי נוהלי המסירה המובטחת

אם מחזיק באג"חכלשהו רוצה להציע את האג"ח שלו והאישורים של האג"ח האלה לא זמיניםמיידית, אותו מחזיק באג"ח חייב להציע את האג"ח שלו בהתאם לנוהליהמסירה המובטחת המתוארים בתזכיר הצעת הרכש תחת הכותרת "נהלים להשתתפותבהצעה" (שמחייבים, בין היתר, את המסירה של הודעה על מסירה מובטחת שמולאהכראוי ונחתמה כחוק לסוכן ההצעה והמידע לפני תאריך הפקיעה האחרון) ולמסור אתהאג"ח שלו עד 23 בספטמבר 2020 בשעה 17:00 (שעון ניו יורק).

23 בספטמבר 2020

תאריך הישוב הצפוי

בכפוף למילוי של אוהוויתור על (לפי שיקול דעתה הבלעדי של המציעה) תנאי ההנפקה החדשה, תאריך הישובהצפוי של ההצעה. התשלום של מחיר הרכישה ותשלום הריבית שהצטברה בנוגע להצעה.

24 בספטמבר 2020

תאריך היישוב הצפוישל הודעות מסירת מובטחת

בכפוף למילוי של אוהוויתור על (לפי שיקול דעתה הבלעדי של המציעה) תנאי ההנפקה החדשה, תאריך הישובהצפוי של ההצעה לגבי אג"ח שהוצעו לפי נוהלי המסירה המובטחת המתוארים בתזכירהצעת הרכש תחת הכותרת "נהלים להשתתפות בהצעה -- סיכום הפעולות שיש לנקוט --נהלים להצעת אג"ח באמצעות הודעה על מסירה מובטחת".

אלא אם נאמר אחרת, הודעות בקשר להצעה ייעשו על ידי מסירת הודעות למערכות הסליקה להפצה למשתתפים ישירים. הודעות יכולות להיעשות גם על ידי פרסום הודעה לעיתונות לשירות הודעת חדשות אחד או יותר. אפשר להשיג עותקים של כל ההודעות וההודעות לעיתונות גם מסוכן ההצעה והמידע. עשויים להיות עיכובים משמעותיים כאשר הודעות נמסרות למערכות הסליקה ואנו בקשים ממחזיקי האג"ח להתקשר עם סוכן ההצעה והמידע לקבלת הודעות הרלבנטיות במהלך ההצעה.

הוראות ההצעה

ההצעה של אג"ח לרכישה מחדש על ידי המציעה לפי ההצעה יכולה להיעשות רק על ידי הגשת הוראת הצעה תקפה. המציעה לא מחויבת לקבל לרכישה אג"ח כלשהן שהוצעו לפי ההצעה. המציעה תקבל לרכישה אג"ח שהוצעו לפי ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המציעה והמציעה רשאית לדחות הצעות מכל סיבה שהיא. המציעה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך, לפתוח מחדש, לבטל או לסיים את ההצעה ולשנות או לוותר על כל אחד מהתנאים והתניות של ההצעה בכל עת אחרי ההודעה על ההצעה. הפרטים של כל הארכה, פתיחה מחדש, ביטול, סיום, שינוי או ויתור כאלה יימסרו למחזיקי האג"ח בהקדם האפשרי אחרי אותה החלטה.

כדי להציע אג"ח לרכישה לפי ההצעה, מחזיק באג"ח ימסור, או יארגן שימסרו בשמו, דרך מערכת הסליקה הרלבנטית ובהתאם לדרישות של אותה מערכת סליקה, הוראת הצעה תקפה שתתקבל בכל אחד מהמקרים על ידי סוכן ההצעה והמידע עד מועד הפקיעה האחרון.

חייבים להגיש הוראות הצעה בנוגע לאג"ח בסכום קרן של לא פחות מהערך הנקוב המינימלי, שהוא €100,000 ואפשר להגיש בכפולות שלמות של €1,000 לאחר מכן.

אנו מייעצים למחזיקי האג"ח לבדוק אצל כל בנק, סוכן ניירות ערך או מתווך אחר שדרכו הם מחזיקים אג"ח מתי אותו מתווך יצטרך לקבל הוראות מהמחזיק כדי שהמחזיק יוכל להשתתף, או לבטל את ההוראה שלו להשתתף, בהצעה לפני המועד אחרון המצוין לעיל. המועדים האחרונים שיקבעו אותם מתווכים ואותן מערכות סליקה להגשות ולביטולים של הוראות הצעה יהיו מוקדמים יותר מהמועדים האחרונים הרלבנטיים המצוינים לעיל.

אנו מייעצים למחזיקי האג"ח לקרוא בקפידה את מזכר הצעת הרכש לגבי הפרטים המלאים והמידע על הנהלים להשתתפות בהצעה.

BofA Securities, Inc. משמשת כמנהלת העסקה היחידה ("מנהלת העסקה") של ההצעה ו-Lucid Issuer Services Limited משמשת כסוכן ההצעה והמידע ("סוכן ההצעה והמידע").

שאלות ובקשות לסיוע בקשר להצעה אפשר להפנות למנהלת העסקה בטלפונים +44 207 996 5420, +1 (888) 292-0070 (שיחת חינם בארה"ב), +1 (980) 387-3907 (גוביינא בארה"ב) או במייל DG.LM-EMEA@bofa.com.

שאלות ובקשות לסיוע בקשר למסירה של הוראות הצעה אפשר להפנות לסוכן ההצעה והמידע בטלפון +44 20 7704 0880 או במייל flowserve@lucid-is.com.

עותקים של תזכיר הצעת הרכש ושל ההודעה של מסירה מובטחת זמינים למחזיקי האג"ח בכתובת האינטרנט הבאה: http://www.lucid-is.com/flowserve.

אודות פלוסרב:

Flowserve Corp. היא אחת הספקיות המובילות בעולם של מוצרי ושירותי תנועה ובקרה של נוזלים. החברה, שפועלת ביותר מ-55 מדינות, מייצרת משאבות, אטמים ושסתומים מתוכננים ותעשייתיים וגם מגוון של שירותי ניהול זרימה קשורים. מידע נוסף על פלוסרב אפשר להשיג על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת www.flowserve.com.

אנשי קשר

Media Contact:
Lars Rosene, Vice President, Corporate Communications & Public Affairs, (972) 443-6644

מקור:Flowserve Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
BD Strategy Partners פותחת משרד גיוס בינ"ל בישראל
BD Strategy Partners חברת בוטיק אמריקנית לגיוס וייעוץ, הודיעה היום על פתיחה של משרד בישראל, שמתבסס על שבע השנים המוצלחות של החברה בעזרה לחברות ישראליות לגייס ולהעסיק אנשים מאוד מוכשרים בארצות הברית.

אנדרסן גלובל מרחיבה את נוכחותה בצפון אפריקה
אנדרסן גלובל ממשיכה להפגין את מחויבותה להרחיב את הפלטפורמה הגלובלית שלה באפריקה, ומודיעה על כניסתה לשוק האלג'ירי באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם חברת המיסים עם מלוא השירותים Cabinet Hadj Ali.

אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות שיתוף פעולה בג'מייקה
אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Senior Accounting Services Limited בג'מייקה, ומחזקת את כיסוי הג"ג של החברה באזור.

דיאדיק מודיעה על שיתוף פעולה עם Jiangsu Heedicine בפיתוח של תngrui Mרופות ביולוגיות
Dyadic International, Inc. (NASDAQ:DYAI), חברת ביו טכנולוגיה גלובלית שמתמקדת בהמשך היישום של פלטפורמת ביטוי הגנים C1 הקניינית שלה כדי להאיץ את הפיתוח, להוריד את עלויות הייצור ולשפר את הביצועים של חיסונים ותרופות ביולוגיים בקני מידה מסחריים גמישים, הודיעה היום על שיתוף פעולה עם Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. ("הנגרוי") (SSE:600276) כדי ליישם את טכנולוגיית ה-1C של דיאדיק בפיתוח של תרופות ביולוגיות נבחרת של הנגרוי.

CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ מודיע על הרכישה של קלינארט שפועלת במזרח התיכון וצפון אפריקה
CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ (CTI), חברת מחקרים קליניים (CRO) גלובלית פרטית עם מלוא השירותים מודיעה על הרכישה של קלינארט, CRO עם מלוא השירותים עם קרוב לעשרים שנות ניסיון ומומחיות מקומית חזקה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה.

בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה
המכירה התבססה על שווי פעילות של 8.4 מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר (300 מיליון אירו) אחרי מזכר ההבנות, עם קיזוז בגלל השפעה חיובית של מטבע חוץ

אמריקן אקספרס מודיעה על תוכניות להרחיב טרקליני Centurion® בשני שדות תעופה גדולים בארה"ב ומתכוננת לקדם את פני הנוסעים עם פרקטיקות בטיחות וגהות חדשות
אמריקן אקספרס תרחיב ותשפר משמעותית טרקליני סנטוריון קיימים בשדה התעופה לה-גרדיה בניו יורק ובשדה התעופה הבינ"ל מקארן בלאס וגאס

ניוסטאר: מספר התקפות ה-DDoS גדל ב-151% במחצית הראשונה של שנת 2020
מחקרים אחרונים של Neustar חושפים עלייה בעוצמה, בתחכום ובנפח התקפות DDoS על רקע שינויים סייסמיים המונעים על ידי מגפת הקורונה

NanoViricides מכריזה על תרופה פוטנציאלית חדשה שתקודם לניסויים קליניים לטיפול בקוביד-19
NanoViricides, Inc. (NYSE American: NNVC) מובילה גלובלית בפיתוח של טיפולים מאוד יעילים נגד נגיפים המבוססים על פלטפורמת ננו תרופות חדשנית, הודיעה היום שהיא הכריזה על תרופה פוטנציאלית קלינית לטיפול בקוביד-19, ובכך מקרבת עוד את תוכנית קוביד-19 שלה לניסויים קליניים בבני אדם.

Guardian External Workforce של AlertEnterprise Inc. זמינה עכשיו לרכישה במרכז היישומים של SAP®
Guardian External Workforce מרחיבה את הגישה הבטוחה למרחב העבודה, הבריאות והבטיחות לעובדים חיצוניים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI