אתר אינטרנט
נכתב על ידי: דר' אלתר ושות' עורכי דין
תאריך: 28/07/08

אתר אינטרנט - עו"ד (חשבונאי) ניר הורנשטיין

רו"ח רובין ברוך שואל:


לחברה יש אתר הכרויות באינטרנט.
לאתר מצטרפים אנשים מכל העולם ומשלמים בכרטיס אשראי.
הניהול והשליטה של החברה הם בישראל.
השאלה:
האם ההכנסות המגיעות ממצטרפים משאר העולם חייבות במע"מ ובמס הכנסה?

עו"ד (חשבונאי) ניר הורנשטיין משיב:
לעניין חיוב במס הכנסה - הרי שהיות והחברה נשלטת ומנוהלת מישראל, היא נחשבת כ - "תושב ישראל" לעניין פקודת מס הכנסה. לאחר הרפורמה במס הכנסה (בתוקף החל מ - 1.1.03) תושבי ישראל ממוסים על הכנסותיהם מכל מקור בעולם ועל כן הכנסות החברה ללא יוצא מן הכלל חייבות במס בישראל - לרבות ביחס להכנסות ממצטרפים משאר העולם.
לעניין חיוב במע"מ: קיים חיוב עקרוני במע"מ ביחס ל - "עסקה בישראל". מן הנתונים דומה שפעולת החברה היא בגדר מתן שירותים. יראו שירות כניתן בישראל בין היתר גם אם נתן אותו מי שעסקו בישראל (סעיף 15א(1) לחוק מע"מ). אשר על כן, כעקרון חל חיוב במע"מ. עם זאת, מתעוררת שאלת שיעור המע"מ והאם יחול מע"מ בשיעור אפס. בהתאם לסעיף 30(א)(5) מוענקת הזכות לשיעור מע"מ אפס בעת מתן שירות לתושב חוץ. עם זאת, לסעיף קיימות לא מעט מגבלות (חלקן מנויות בתקנה 12א(ד) לתקנות מע"מ). בכלל זה לא יחול שיעור האפס כאשר השירות ניתן בנוסף לתושב החוץ גם לתושב ישראל בישראל וכן כאשר השירות ניתן לגבי נכס המצוי בישראל. מגבלה נוספת שנקבעה בתקנה 12א(ד) ולפיה לא יחול הסעיף מקום בו מדובר בשירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו בוטלה ע"י בג"ץ (בג"ץ 5623/00 קסוטו סוכנויות ביטוח בע"מ נ' שר האוצר ואח', מיסים יז/1 (פברואר 2003) ה-5).
יישום הדברים לענייננו מצביע לדעתנו כי אכן חלות הוראות סעיף 30(א)(5) וקיימת זכאות לשיעור מע"מ אפס בנסיבות המתוארות. כך לדוגמה, היות שתושב החוץ משלם עבור חלקו, לא ניתן לדעתנו לומר כי מתן השירות הוא גם לתושב ישראל בישראל (עקב ההיכרויות הנרקמות בין תושבי חוץ וישראלים), שכן תושבי ישראל משלמים בנפרד על השירות המוענק להם (ור' לדוגמה בהקשר זה ע"א 3196/01 גלמן פינץ בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ, מיסים יח/2 ה - 5 וכן ע"א 41/96 קסוטו סוכנויות ביטוח בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיסים יג/2 ה-2). כמו כן, לא ניתן להצביע באופן מהותי על נכס בישראל.
עם זאת, יש לוודא כי השירות אכן ניתן לתושב חוץ, ויש להוכיח עמידה בתנאי הסעיף. "תושב חוץ" לעניין סעיף 30(א) מוגדר לגבי יחיד כמי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל וכן בנוסף הוא מצוי מחוץ לישראל בעת העסקה הנבחנת. יהיה איפוא צורך להצביע כי המתקשרים מחו"ל אכן עומדים בתנאים אלה.
אפשרות נוספת הראויה לבחינה הינה הוראת סעיף 30(א)(7) המעניקה שיעור מס אפס למתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. עם זאת, ספק אם סעיף זה יחול בנסיבות המתוארות, אלא אם ניתן להצביע על שירותים הניתנים ע"י החברה באופן ספציפי בחו"ל וניתן לייחס תשלום שהתקבל אל שירותים אלה.

 
אודות המחבר

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article1277.aspx