דף הבית מיסים מיסוי מקרקעין חובות הדיווח לרשויות מיסוי מקרקעין ביחס לפעולות באיגוד - זיו שרון, עו"ד; ניר הורנשטיין, עו"ד
חובות הדיווח לרשויות מיסוי מקרקעין ביחס לפעולות באיגוד - זיו שרון, עו"ד; ניר הורנשטיין, עו"ד
דר' אלתר ושות' עורכי דין 25/07/08 |  צפיות: 3575

המונח "פעולה באיגוד" מתייחס למכירה או העברה של מניות או זכויות אחרות באיגוד בתמורה ושלא בתמורה, כאשר החל מ - 7.11.01 מועטה הקצאה מניות מן ההגדרה. הקצאה לאחר 7.11.01 אינה נחשבת עוד כפעולה באיגוד ובלבד שאין מדובר במניות שנרכשו קודם לכן על ידי האיגוד, וכן ובלבד שתמורת ההנפקה לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד במישרין או בעקיפין (דהיינו המדובר בהנפקה שתמורתה עברה לחברה עצמה ואינה מסווה לתשלום למי מבעלי המניות).המונח "פעולה באיגוד" מתייחס למכירה או העברה של מניות או זכויות אחרות באיגוד בתמורה ושלא בתמורה, כאשר החל מ - 7.11.01 מועטה הקצאה מניות מן ההגדרה. הקצאה לאחר 7.11.01 אינה נחשבת עוד כפעולה באיגוד ובלבד שאין מדובר במניות שנרכשו קודם לכן על ידי האיגוד, וכן ובלבד שתמורת ההנפקה לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד במישרין או בעקיפין (דהיינו המדובר בהנפקה שתמורתה עברה לחברה עצמה ואינה מסווה לתשלום למי מבעלי המניות).


סעיף 16(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, קובע כי התוקף של פעולה באיגוד מותנה בכך שעושה הפעולה מסר הודעה למנהל מס שבח בדבר הפעולה שנעשתה, וכי לדעתו אין המדובר באיגוד מקרקעין.
כאשר המדובר בהקצאה באיגוד מקרקעין (ולא באיגוד אחר) - חלה ממילא חובת דיווח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (תוך 30 יום ביחס להצהרה ובתוך 50 יום ביחס לשומה עצמית). חשיבותו של סעיף 16(ג) איננה איפוא ביחס לפעולות באיגודי מקרקעין, אלא ביחס למקרים בהם לטענת המוכר (עושה הפעולה) - אין המדובר באיגוד מקרקעין, ואילו המנהל עשוי לסבור אחרת. הסעיף נועד לחול באותם מקרי ספק ולאפשר למנהל לבחון את הפעולה. עם זאת, תחולת הסעיף היא רחבה ביותר וחלה כתנאי תוקף ביחס לכל מכירה של מניות בכל חברה שהיא. מטבע הדברים המדובר בהוראה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וכפועל יוצא - אין היא נבדקת כלל ע"י רשם החברות, וקיים ספק ביחס לתוקפה של הוראה זו עצמה.
כאשר המדובר בהקצאה (כהגדרתה בחוק), הממועטת מהגדרת "פעולה באיגוד", ממילא לא קמה חובת דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין מכח סעיף 16(ג). על מנת להתמודד עם מצב דברים זה, ועל מנת שלרשויות מיסוי מקרקעין תינתן האפשרות לבחון האם ההקצאה אכן עומדת בתנאי החוק, נחקק בשנת 2005 סעיף 75(ג) לחוק, המחייב את האיגוד ובעלי הזכויות בו להגיש בתוך 30 יום מיום ההקצאה הודעה למנהל מס שבח, בטופס מיוחד. אף שתיקון החוק המחייב דיווח על הקצאה נכנס לתוקף רק ביום 12.4.05, נקבע בהוראת מעבר כי יש לדווח בתוך 60 יום (עד 11.6.05) גם על כל ההקצאות שנעשו מיום 7.11.01. ספק רב עד כמה עומדת דרישה זו במבחן חוקתי, בהפכה פעולה שלא היתה מחוייבת בדיווח, לחייבת בדיווח באופן רטרואקטיבי.
סיכומם של דברים עד כה:
בהתאם להוראות החוק, כאשר אנו דנים בפעולות במניות קיימת חובת דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין במקרים לה:
א. ביחס לפעולה באיגוד (מכח סעיף 16(ג)) גם כאשר אין המדובר באיגוד מקרקעין;
ב. ביחס להקצאת מניות באיגוד מקרקעין (בהתאם לסעיף 75(ג)), אף כאשר אין מדובר ב"פעולה באיגוד".
בשני המקרים נועדה החובה להעניק למנהל אפשרות בדיקה ביחס למקרי ספק.
מאידך גיסא כאשר ניתן לומר כי מדובר בהקצאת מניות אשר איננה נעשית באיגוד מקרקעין, לא קיימת חובת דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין אף כאשר עשוי המנהל לסבור אחרת, והכל כמובן ובלבד שקיים ביסוס משפטי מספק בידי האיגוד ובעלי המניות.

חשוב לדעת כי כאשר מוגשת הודעה לרשויות מיסוי מקרקעין בה מצויין כי אין מדובר בפעולה חייבת במס, הרי שעצם הגשת ההודעה, תמנע הטלת קנסות וחיוב בריבית (כמובן - ובלבד שיש לה ביסוס משפטי). במקרה כזה, קובע סעיף 81 לחוק כי היה ויסבור המנהל כי מדובר באירוע מס בניגוד לגישת מוסר ההודעה, הוא יעביר הודעה על כך לעושה הפעולה, והאחרון יהיה חייב בהגשת דיווח למס שבח כאילו אירוע המס התרחש ביום שנמסרה לו הודעת המנהל (תוך 30 או 50 יום לפי העניין). לעומת זאת, מקום בו לא הוגשו הודעות למס שבח, והמנהל סבר כי המדובר באירוע מס, עלול עושה הפעולה להתחייב בריבית ובקנסות מיום הפעולה המקורי.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI