דף הבית רוחניות חלומות גישת הקבלה לחלום מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"
גישת הקבלה לחלום מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "משמעות החלום ופירושו"
ד"ר זיו מאיר 27/06/08 |  צפיות: 3625

גישת הקבלה לחלום

 מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר:  "משמעות החלום ופירושו"

מדוע אנו חולמים?


חכמת הקבלה מלמדת שכל אחד מאתנו נמצא בעולם הזה כדי להשיג את הב מוסבר שחלום שלא נפתר הוא כאיגרת שלא נקראה. הזוהר מבהיר שאין דבר קורה בעולם הגשמי מבלי שקדמה לו סיבה בעולם הרוחני, ובלא שנקבל רמז מקדים כלשהו. על- ידי ראייה נכונה, פירוש נכון ושימוש נכון  בחלומות, נוכל לצפות מראש מצבים עתידיים, ולמנוע בעיות שעלולות להתעורר.(פירוש הסולם, כרך ו', פרשת וישב, סעיף צ"ג)

בספר הזוהר אנו קוראים:

...נפשי אויתיך בלילה...בוא וראה. נפש האדם, בעת שעולה לישן על מיטתו, יוצאת ממנו ועולה למעלה. ואם תאמר שכולם עולים עמה למעלה. ואם תאמר שכולם עולים דהיינו שגם שאר המדרגות: רוח ונשמה עולים עמה למעלה, אינו כך...אלא הנפש עולה אל המלך ולא נשאר אז עם הגוף, רק רשימה אחת שהיא מידת חיים של הלב. והנפש הולכת מן הגוף ומבקשת לעלות. וכמה מדרגות הם לעלות. היא משוטטת ופוגשת בקליפות של אורות הטומאה. ואם היא טהורה שלא נטמאת עם הגוף ביום, היא עולית למעלה. ואם אינה טהורה, היא נטמאת בין הקליפות הללו ומתדבקת בהן, ולא תעלה עוד. ושם, בין הקליפות, מודיעים לה דברים מאלו דברים העתידים לבא בזמן קרוב, והנפש מתדבקת בהם. ולפעמים שמצחקים בה, ומודיעים לה דברי שקר. וכך הולכת באותו אופן כל הלילה עד שיעור האדם משנתו, ואז חוזרת הנפש למקומה, להגוף. (פירוש הסולם, כרך ד', סעיפים קמ"ו-ק"נ)

במשך היום קיים מאבק בין מודעות החומר של הגוף המבקש סיפוק חומרי, לבין מודעות הנשמה ששואפת להיות בנתינה, בעשייה ובהשפעה. השינה היא למעשה מתן אפשרות לנשמה להגיע למקום שהגוף אינו שולט בו, והזמן, תנועה ומקום אינם מגבילים. בלילה מקבלת הנשמה כוח, לו היא זקוקה ביום המחרת.

אולם קיימות דעות שונות המנוגדות לעיתים אחת מהשניה בנושא החלומות כגון: "חלומות שוא ידברו (זכריה ו':ב'). לעומת: " בחלום אדבר בו"(במדבר י"ב: ו'). "דברי חלום לא מעלים ולא מורידין" (גיטין נב, ע"א). ואילו במסכת ברכות אנו מוצאים כי יש משמעות לחלומות: "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים" (ברכות נ"ה ע"א). יתרה מכך, במקום אחר אנו מוצאים כי החלום נתפס כאחד משישים לנבואה (ברכות נ"ז ע"ב). סתירות אלה מוסברות על ידי ר' שמואל בהבחנה במקורו של החלום כדלהלן: החלומות מוחדרים אל החולם משתי מקורות, המקור הראשון עליו נאמר חלומות שוא ידברו, אלו חלומות שמקורם בשדים, והם חסרי משמעות, לעומתם חלומות האמת, אלו חלומות שמקורם במלאך ועליהם נאמר: "בחלום אדבר בו" (ברכות נ"ה ע"ב).

קיימים שלושה סוגי חלומות  -  חלום, חיזיון, נבואה. כאן אתייחס למדרגת החלום.

החלום מגיע מ מהמלאך גבריאל הממונה על החלומות.  כל אחד מקבל את הארת החלום לפי מדרגתו. כיוון שגבריאל מייצג את "בוא וראה, הרי למדנו שמדרגת החלום הוא למטה, והוא מדרגה השישית לנבואה, משום שממקום שהנבואה שורה עד מדרגת החלום, הן שש מדרגות.  והפתרון עולה ממדרגת החלום למדרגה אחרת, ומפרש, החלום הוא מדרגה שלמטה בגבריאל, והפתרון עומד עליו...". (פירוש הסולם, כרך ה', פרשת וישב, סעיף רנ"ו)

החלק האמיתי: של החלום מראה את העתיד. אם הוא מעלה את העבר, זוהי שגיאה שאנו חוזרים עליה, ועלינו לתקן אותה. על חלומות אלה נאמר: "חלום - אחד משישים מנבואה". כלומר, יכול שיהיה בו מן האמת, ולפי מדרגתו של האדם הוא רואה פחות ברור או יותר ברור את פרטי החלום. בדרך כלל אם התמונה חדה, ברורה ובהירה והצבעים ברורים -  זוכרים את החלום, או שמתעוררים בלילה. לעתים זהו חלום בתוך חלום.

החלק השקרי: על חלומות אלה נאמר "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים." בדרך כלל הוא משקף את מה שהאדם ראה או הרהר בו במשך היום, וקשור יותר לעולם הדמיון המושפע ממזגו, מסוג האוכל, מהתרבות בה האדם חי וכן מהלחצים שהוא חווה ביומיום.

סיוטים מתרחשים כאשר במשך היום אדם מתנהג באופן שלילי, או חווה מצבים שליליים ללא כל שליטה. הסיוטים נועדו לסייע לאדם בחשיבתו ובהעלאת שאלות על זהותו ועל המשך דרכו.

אך קיים גם מצב שונה: התלמוד הבבלי אומר  (מסכת ברכות, דף נ"ה עמוד ב') שדוד המלך מעולם לא חלם חלום טוב, ואילו אחיתופל מעולם לא חלם חלום רע.

דוד המלך קיבל את המסר בחלום, שינה את מה שצריך היה לשנות, ועל- ידי כך לא היה עליו לחוות במציאות את מה שנרמז לו בחלום

ככל שהאדם נמצא בתהליך מתקדם יותר בעבודה הרוחנית שלו, כך יוכל לזהות טוב יותר את הסימנים שיופיעו בחלומותיו.

על- פי הזוהר -  מעבר לחלום עצמו - חשובה המודעות שמובילה אותנו לחלומות אלה, להלן דוגמא:

לילה אחד, חלם  רבן יוחנן בן זכאי, שבלילה שלאחר יום כיפורים יקרה מאורע גרוע לבני אחותו, מהחלום הבין כי  נגזר על בני אחותו שיאבדו 700 דינרים, בעקבות החלום החליט לקחת מהם באופן קבוע תרומות לצדקה במשך השנה, זאת מבלי לספר להם כלל על החלום, כך במשך השנה, הספיק לגבות מהם כמעט את כל הסכום כולו, למעט  17 דינרים, והנה לפתע בערב יום הכיפורים, התפרצו גובי הקיסר אל ביתם. בני אחותו נבהלו מאוד אך רבן יוחנן בן זכאי אשר היה במקרה נוכח באותו מעמד הרגיעם, באומרו "אל תיבהלו, רק שבעה עשר דינרים יגבו מכם ויותר לא יגזלו מכם".

אכן כך באמת היה, לאחר שהלכו גובי הקיסר, סיפר להם רבן יוחנן את החלום שחלם. לשאלתם מדוע לא סיפר להם את חלומו השיב,  כי לא סיפר להם כל הזמן את דבר החלום, כי רצה שהם יקיימו מצוות צדקה לשמע, ולא שיתנו לו את הכסף בעקבות החלום ( בבא בתרא, י,א).

 

בספר דניאל מסופר על חלומותיו של דניאל עצמו, ועל אלו של נבוכדנצר ובלשאצר מלכי בבל. לחלומות אלה, כמסופר במקרא, נודעה השפעה מכרעת הן על חולמיהם, והן על המאורעות ההיסטורים באותה תקופה.

על פיו דניאל מבקש רחמים מאלוקים למען לא יומתו דניאל וחבריו עם שאר חכמי בבל, עליהם יצא כצפו של המלך, בשל חוסר יכולתם לפתור לו את חלומו. אז נתגלה הסוד לדניאל בחזון הלילה ויברך דניאל את אלוהי השמים. ויען דניאל ויאמר: ברוך שם אלהים מן העולם ועד העולם, אשר לו החכמה והגבורה...,(דניאל ב' פס' כ').

חלום מפורסם אחר הפעם של דניאל הוא חלום ארבעת החיות (פרק ז')...המלמד על העתיד להתרחש, כמו גם חלומו אודות האיל המנגח, חלום אשר  פוענח לו על ידי המלאך גבריאל, המתאר לו את העתיד להתרחש בין מלכי מדי ופרס, לבין מלך יון.  

אמונות עמי קדם, שבני ישראל נמנו עליהם בתקופת המקרא מחזקות תפיסה זאת, לפיה יחסו חשיבות רבה לחלום.

אולם, הסתכלות מדויקת ומעמיקה בתנ"ך מגלה לנו כי סופרו חלומות מסוימים ומיוחדים בלבד, מהם חלומות נבואה, מהם חלומות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה האנושית בכלל וההיסטוריה של עם ישראל במיוחד.

הקבלה יציר כפם של המקובלים השונים, מלמדת על חשיבות רבה הניתנת לפירוש החלום. הקבלה יודעת גם לחלק את החלומות לסוגים שונים, לתאריכים שונים בחודש העברי, פועל יוצא של פרשנות החלום לחולם ועוד.   בתנ"ך מסופר לא אחת על התגלות הנבואה, כאשר רוח הקודש שורה בחלום  בעת שנתו של האדם, באופן כללי מתברר לנו, שהפירוש הכללי לחלום במקרא שאינו חלום נבואי, הוא סיפוק ברמה דמיונית של משאלות לב כמוסות שאינן באות משום מה על סיפוקן בעירות.

 לפירוט מסלולי לימוד ב מכללת ברק ראו במסלולי לימוד של מכללת ברק 

www.barakcollege.com  


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 ד"ר זיו מאיר

ד"ר זיו מאיר פרפסיכולוג ונטורופט. 


מאמרים נוספים מאת ד"ר זיו מאיר
 
N.L.P לחיים טובים ומשופרים.
11/01/19 | NLP
לימודי ה-N.L.P. במכללת ברק מתקיימים באווירה משפחתית, קבוצות קטנות, יחס אישי. איך פועלת התפיסה וכיצד עובד המוח. מהו מבנה האישיות ע"פ ה-NLP, מה משפיע עלינו יותר – התורשה או הסביבה והכי חשוב: למה זה חשוב לנו כמובילי שינוי. איך יוצרים כימיה בין אישית ברמה גבוהה, ומרחב בטוח המאפשר טרנספורמציה והצלחה מרבית בתקשורת בינאישית/ בטיפול. כיצד להתגבר על פוביות... הנושאים הנלמדים בקורס מה זה NLP. מהי ההיסטוריה של הNLP ואת מה אנחנו "מתכנתים". מה ההבדל בין דמיון מודרך לדמיון מונחה? – כולנו משתמשים בדמיון על

תטא רייקי
תטא רייקי, אנרגיית העל של העידן החדש. באמצעות אנרגיית תטא רייקי שהיא אנרגיית העל של העידן החדש, ניתן לאזן ולחדש תאים מתים, ניתן לאזן השפעות מגלגולים קודמים המצויים ב-ד.נ.א. האנרגטי שבחלקו מושפע מה-ד.נ.א. של ההורים, ובחלקו הוא יצירת רסיסי נשמה החוזרים בגוף חדש. כיצד נוכל להשפיע על המיטוכונדריה של התאים בגופנו למניעת הזדקנות וליצור תאים צעירים במקום שכפול תאים התואמים את גילנו הכרונולוגי? על כך בקורס החדש במכללת ברק לרפואה משלימה שלוחות ירושלים אשקלון באר שבע.

חלומות וברביטורטים
27/09/10 | חלומות
חלומות וברביטורטים מאת ד"ר זיו מאיר מכללת ברק במחקרים שונים שנערכו בדבר שימוש בתרופות לשינה התבררו עובדות מעניינות. לדוגמא: במחקר שנערך על ידי פרופ'''' איאן אוסוולד מאוניברסיטת אדינבורו שחקר את השפעת הברביטורטים על השינה, התברר כי תרופות רבות מדכאות את שנת החלום.

כיצד מופיעות נשמות חדשות?
כיצד מופיעות נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" "לדעתי, יש להבחין בין שתי מקרים מרכזיים שונים: הראשון הוא רצון מצד ההורים לילד במשפחה, כלומר שני בני הזוג רוצים לצרף אליהם נשמה נוספת. =מתוך בחירה. כאשר הרצון יוצר את סוג האנרגיה להיווצרותה. האופן השני הוא מצבים מאולצים, כגון אונס, או שמירה מפני הריון בלתי רצוי שנכשל, או מתוך פחד או אי רצון לבצע הפלה מאמונה זו או אחרת.=כלומר הריון שלא מבחירה, אזי סוג האנרגיה היא שונה.

כיצד נוצרות נשמות חדשות?
כיצד נוצרות נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות". "לכאורה כפי שאמרת קודם לכן" המשיך ידידי המלומד, "מאותן ניצוצות שנוצרו מהתנפצות נשמתו של האדם הראשון, אשר חיכו לירידה. אולם מה יקרה בעוד חמישים שנה? בעוד מאה שנה? כאשר אוכלוסיית העולם תכפיל ותשלש את עצמה"? המשיך ושאל.

האם יש נשמות חדשות?
האם יש נשמות חדשות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" פרופ' קליין הגיע אליי ביום שישי בשעה שקבענו. הפעם הוא חייך אליי עם היכנסו, בניגוד לפגישתנו הקודמת. "אני יכול להגיד לך שהשבוע הזה היה לי השבוע הארוך בחיי" ציין והתיישב על הכיסא. "מדוע"? שאלתי, אף שידעתי את התשובה, הרי גם אני ציפיתי בכיליון עיניים לפגישה. "מפני שכל השבוע חיכיתי לפגישה איתך, כל יום הייתי סופר את הימים לפגישה איתך", ציין בהתלהבות. "תראה במהלך השבוע חשבתי רבות על השיחה שלנו, רציתי להבין האם לדעתך קיימות גם נשמות חדשות לחלוטין? למען האמת בדקתי גם במאמרים שלך באינטרנט אבל לא התייחסת לזה בשום מקום, רק דע לך שקראתי

האם אני ורעייתי המנוחה נשמות תאומות?
האם אני ורעייתי המנוחה נשמות תאומות? מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" "האם אני ורעייתי המנוחה אכן נשמות תאומות"? חזר פרופ' קליין לשאלתו הראשונה. "הסברת לי מה היא נשמה, או מה הן התפיסות בעניין זה, אך אני עדיין מאוד מוטרד מכך שרעייתי המנוחה נמצאת איתי. אני ממש מרגיש בה, אמר הפרופ' והמשיך, "אתה יודע מה יכול להיות כאשר אני בקשר עם אישה אחרת? בודאי זה ברור לך לחלוטין". המשיך תוך שהוא משכל רגליים

האם יש נשמות תאומות?
מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "נשמות תאומות וזוגיות" האם יש נשמות תאומות שאל פרופ' קליין? "כן ולא" השבתי לו. "כן ולא" השבתי לו. הוא נעץ בי מבט משתאה, "מה הכוונה? או שיש או שאין" פסק חד משמעית. "לא יתכן תשובה והיפוכה" המשיך. "נכון" השבתי. "אכן התשובה לכך לא פשוטה כלל, אבהיר את דברי.

הקשר בין פסיכותרפיה לפסיכותרפיה גופנית
הקשר בין פסיכותרפיה לפסיכותרפיה גופנית
מאת ד"ר זיו מאיר

בסיס הפסיכותרפיה הגופנית הוא טיפול ריגשי /נפשי המשלב בין הצד הפיזי לצד הנפשי, כלומר הוצאת הרגש המודחק הטמון בזיכרון באמצעות תהליך הטיפול הפיזי.
הטיפול ב פסיכותרפיה גופנית גורם לשחרור הצורך להדחיק, שכן המטופל חווה את הסיבה לטראומה שהדחיק והזיכרון אינו גורם עוד לכאב ריגשי, לא יהיה למטופל קושי לזכור את האירוע, כך האנרגיה המושקעת בהדחקה תשמש לתפקידי חיים אחרים כגון: יציבה, בריאות גופנית, שמחת חיים ועוד.


מה הוא טיפול פסיכותרפיה התנהגותית
מה הוא טיפול פסיכותרפיה התנהגותית

מאת ד"ר זיו מאיר

בבסיס הטיפול ב פסיכותרפיה ההתנהגותית קיימת ההנחה, שכל ביטוי התנהגותי בלתי מסתגל, הוא הרגל שנרכש בעבר. באמצעות התאמה אישית של מערך התניות וחיזוקים, ניתן להביא לידי שינוי הרגליו הבלתי רצויים של המטופל ובאמצעות החיזוקים שיקבל ירכוש את ההרגלים הרצויים. בגישה זו הפסיכותרפיסט פעיל בטיפול, עליו לתכנן מערך של למידה,של חיזוקים והתניות, כדי להכחיד התנהגות בלתי רצויה,ולעודד הופעת התנהגות רצויה. עתה הוא אינו מאזין ומפרש בלבד את העבר או את סיבת ההפרעה...אלא עוסק בעיצוב ההתנהגות בהווה.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI