דף הבית חוק ומשפט תאגידים הסכם מייסדים
הסכם מייסדים
איתמר כוכבי 20/04/16 |  צפיות: 12363

הסכם מייסדים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שיעורי מבוא – התאגדויות:

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הינו, הסכם בכתב בין מספר שותפים – מייסדים, המעוניינים להקים ולנהל עסק משותף, באמצעות התאגדות כחברה. ההסכם נועד להסדיר את אופן התנהלות החברה בנושאים החשובים לשותפים – המייסדים, מן העבר ומן העתיד. לפניכם ראשי סעיפים אשר יורחבו ויפורטו בהסכם המייסדים, כדלהלן, כולל דוגמאות תמציתיות לסעיפים בהסכם מייסדים להקמת חברה:

1

1. שם השותפים-המייסדים, מענם ומספר זהותם הכולל פרטים מלאים.

שנערך ונחתם במשרדו של עורך הדין "ישראל ישראלי", ביום ה-20 באפריל 2016, בחיפה

בין

_____________, ת.ז. _________

מרח' __________________________

( להלן: "צד א'")שותף מייסד אחד

לבין

_____________, ת.ז. __________

מרח' ___________________________

( להלן: "צד ב'")שותף מייסד שני

הואיל והצדדים מעוניינים לשתף פעולה ביניהם בתחום _______________;

והואיל והצדדים מבקשים לשתף פעולה כאמור באמצעות חברה פרטית מוגבלת במניות;

והואילוהצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות הסכם זה;

2. שם החברה ופרטיה המלאים, כפי שהיא רשומה ברשם החברות עם הקמתה.

שם החברה יהיה __________ ו/או כל שם אחר שיוסכם על דעת הצדדים ושיאושר על ידי רשם החברות.

3. כתובת, ופרטי הבנק בו יפתח חשבון החברה.

משרדה הרשום של החברה יהיה ב__________ וזאת עד לפתיחת משרדי החברה בכל כתובת אחרת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.

בהתאם להחלטה כתובה של הנהלת החברה, תפתח עבור המיזם חשבון בנק בבנק מסחרי, על שם המיזם.

4. מטרות החברה, היקף ותחומי פעילותה.

מטרותיה העיקריות של החברה תהיינה כדלקמן:

__________________

5. הון המניות הרשום ומס' המניות אשר יוקצו לכל אחד מן השותפים-המייסדים.

הון המניות הרשום של החברה יהיה _____ ש"ח, מחולק ל_____ מניות רגילות בנות ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת (להלן: "מניות רגילות") ו_____ מניות הנהלה בנות ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת (להלן: "מניות הנהלה").

6. סוג המניות, ערכה הנקוב של כל מניה וזכויות ההצבעה של בעלי המניות.

המניות הרגילות תזכינה את בעליהן באופן שווה בזכות לדיבידנד, למניות הטבה, נכסיה וזכויותיה של החברה עם פירוקה, להיות מוזמנים להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה באופן שהבעלים של מניות רגילות יהיה זכאי מכוח בעלותו במניות אלה לחלק יחסי בזכויות הכרוכות במניות הרגילות כיחס שבין המניות הרגילות שבבעלותו לכלל המניות הרגילות בהון המניות המונפק של החברה.

מניות ההנהלה תזכינה את בעליהן בזכות למנות דירקטורים בחברה ולהחליפם כך שכל בעל מניות בחברה המחזיק ב%-_____ מכלל הון מניות ההנהלה המונפק בחברה יהא זכאי למנות דירקטור אחד בדירקטוריון החברה, מכוח החזקתו במניות ההנהלה כאמור.

הון המניות של החברה יחולק בין הצדדים כדלקמן:

שותף מייסד א' - _____מניות רגילות_____ מניות הנהלה.

שותף מייסד ב' - _____מניות רגילות ______ מניות הנהלה.

7. הוראות בקשר לייסוד החברה.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לעשות את כל הנדרש לשם הקמת חברה פרטית מוגבלת במניותיה (להלן: "החברה").

לצורך הקמת החברה יחתמו הצדדים במעמד חתימת הסכם זה על כל מסמכי ההתאגדות של החברה הנדרשים על פי חוק, ועל כל מסמך אחר אשר נחוץ לשם רישומה של החברה כדין והמבוסס על הסכם זה.

8. הסכמות בין השותפים-המייסדים, להתנהלות השוטפת של החברה.

כל אחד מהצדדים מצהיר בזאת, כי הוא מוסמך לחתום על הסכם זה ולהיות מחויב בכל האמור בו, כי אין דבר המונע ממנו לחתום על הסכם זה ו/או לבצע את הוראותיו וכי בכך הוא אינו מפר הסכם כלשהו או זכות של צד שלישי כלשהו.

כל צד מצהיר בזאת כי המטרות האמורות בהסכם זה ביחס להקמת המיזם מקובלות עליו.

9. הסדרת ההסכמות הראשוניות והתוכניות הכלכליות של המיזם בחברה.

מיד לאחר החתימה על הסכם זה, יפעלו הצדדים להפעלה של המיזם.

המיזם והנהלת החברה יפעלו אך ורק לצורך המטרות האמורות בהסכם זה, ואינם רשאים לעסוק בכל עיסוק שהסכם זה אינו כולל באורח מפורש, אלא אם כן ניתן אישור על כך מאת הנהלת החברה, על פי החלטה מיוחדת שנקבלה בהנהלת החברה.

כל הסכם ו/או מסמך אחר הנוגע למיזם ינוסח בהתאם למטרות והוראות הסכם זה, והצדדים מתחייבים לפעול לאלתר לכל שינוי נדרש באופן שיתאים להוראות הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי לצורך הקמת המיזם לא יתאגדו הצדדים בתאגיד אשר ייעודו הפעלת המיזם, אלא יפעלו בהתאם לאמור בהסכם זה ולהחלטות הנהלת החברה.

המיזם ינוהל בהתאם לחוקים, לתקנות, לכללים, להוראות כפי שיהיו מעת לעת, המסדירים את אופן ניהול המיזם.

10. אופן קבלת החלטות באסיפה הכללית.

כל שינוי בתקנון החברה, הפעלת סמכויות הדירקטוריון, מינוי רו"ח מבקר לחברה ותנאי העסקתו, מינוי דירקטורים חיצוניים, אישור עסקאות שונות, הגדלה והפחתה של הון המניות הרשום יובא לדיון באסיפה הכללית.

יערך דיון בניהול יו"ר האסיפה, בהסתייגויות שהוגשו מראש.

לאחר שנדונו ההסתייגויות תיערך הצבעה על ההצעה.

דרכי ההצבעה על ההחלטה יקבעו ע"י יו"ר האסיפה.

11. דירקטוריון, מינוי יו"ר הדירקטוריון, סמכויות הדירקטוריון ואופן קבלת ההחלטות.

הדירקטוריון של החברה ימנה _____ חברים.על אף האמור בסעיף ____לעיל, כל בעל מניות בחברה המחזיק ב_____ מניות הנהלה יהא זכאי למנות עד _____ דירקטורים מכוח מניות ההנהלה שבבעלותו.

כיושב דירקטוריון החברה יתמנה מר/גב' _____.

בכפוף להוראות הסכם זה, דירקטוריון החברה יקבע את מדיניותה, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה, וכן יקבע את כוח האדם שיידרש לביצוע משימותיה וכל הקשור בניהולה השוטף של החברה.

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות. לכל דירקטור יהיה קול אחד בכל הצבעה.

12. מינוי מנכ"ל לחברה תוך ציון תפקידו, סמכותו, זכויותיו וחובותיו.

הצדדים ממנים בזאת את _____ כמנכ"ל/ית החברה (להלן: "המנכ"ל/ית").

הצדדים מסכימים כי עם מסירת הודעתו של המנכ"ל לחברה על אי רצונו להמשיך ולכהן בתפקיד מנכ"ל בחברה או הודעה דומה של מנכ"ל אשר יחליפו בעתיד, ימונה לחברה מנכ"ל אחר בהצבעה רגילה של החברים, באסיפה הכללית של החברה הסמוכה למועד ההודעה על אי המשך כהונה כמנכ"ל.

מנכ"ל החברה יקבל כל החלטה בכל הקשור בניהולה השוטף של החברה ויהא כפוף להוראות והחלטות דירקטוריון החברה.

13. מינוי רואה חשבון ועורך דין לחברה.

רואה החשבון של החברה יתמנה על ידי דירקטוריון החברה.

עורכי הדין של החברה יתמנו על ידי דירקטוריון החברה.

14. סודיות, תרומת והתנהלות השותפים-המייסדים.

בכפוף לאמור בהסכם זה, מתחייבים הצדדים לא לגלות ולא להעביר בכל דרך שהיא, לכל צד שלישי כל מידע שיהיה ברשותם על ו/או בקשר לעסקי החברה וזאת משך כל זמן היותם בעלי מניות בחברה ואף במשך _____ שנים לאחר מכן.

15. אופן התנהלות החברה תוך מתן פתרונות למצבים היכולים להתרחש.

הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.

כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה או בינם לבין החברה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה או מסמכי ההתאגדות של החברה, או בכל דבר ועניין הקשור בהיותם מנהלים או בעלי מניות בחברה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה בתוך 7 יום מיום פנייתו של אחד הצדדים למשנהו, ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

חתימת הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.

על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.

16. מגבלות על העברת מניות והחלטות הנוגעת לשינוי מבנה ההון של החברה.

הצדדים אינם רשאים להעביר ו/או למכור את מניותיהם בחברה, כולן או חלקן, אלא באישור דירקטוריון החברה ובכפוף לזכות סירוב ראשונה כמפורט להלן.

17. הסדרים פרטיים בין השותפים-המייסדים תוך ציון הגבלות כאי תחרות.

הצדדים ו/או שלוחיהם מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או בלקוחותיה ו/או במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו על ידי החברה ו/או השירותים שיסופקו על ידה ו/או בתחום העיסוק של החברה, במישרין או בעקיפין, בעצמם ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאיים ובין כשכירים, לרבות על ידי שותפות או החזקה בעצמם או באמצעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם, משך כל זמן היותם בעצמם או באמצעות אחרים בעלי מניות בחברה ובמשך _____ שנים לאחר מכן.

18. זכויות וחובות של השותפים-המייסדים תוך ציון הגבלות כחופש העיסוק.

הצדדים מתחייבים שלא לעסוק בכל עיסוק אחר המתחרה בעיסוק החברה ואינם רשאים לעסוק בכל עיסוק שהסכם זה אינו כולל באורח מפורש, אלא אם כן ניתן אישור על כך מאת הנהלת החברה, על פי החלטה מיוחדת שנקבלה בהנהלת החברה.

19. הסדרת הסכם השקעה בין השותפים-המייסדים תוך ציון אופן השבת ההשקעה.

מוסכם כי __________ ישקיעו "במיזם", בהלוואות בעלים, סכום ראשוני של _______ש"ח, כל אחת, לצורך מימון פעילות המיזם לשנת פעילות, בהתאם לתוכנית העסקית המצורפת כנספח להסכם זה.

הנהלת החברה תשאף לחלק כ _______% מרווחיה לעובדי המיזם.

20. בעלות של כל אחד השותפים-המייסדים, בזכויות קניין רוחני, מוניטין וסודות מסחריים.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שייערך על ידי החברה יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש בזכויות הנ"ל, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המנכ"ל ובמקרה שיוחלף על ידי מנכ"ל חדש, שאינו אחד מהצדדים להסכם זה, אזי ההסכמה כאמור תינתן על ידי דירקטוריון החברה.

21. קביעת מנגנון תרופות ובוררות מוסכם לפתרון סכסוכים העלולים להתרחש בין המייסדים.

כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה, או בין חלק מהם לבין עצמם, בקשר עם כל עניין הקשור בהסכם זה, ו/או בפרושו ו/או ביצועו, יועברו, על פי פנית צד להסכם, להכרעה משותפת של רו"ח __________ עו"ד _________ ו/או להכרעת כל בורר מוסכם אחר.

22. פירוק החברה או דילול חלקו של אחד מן השותפים-המייסדים.

מוסכם בין הצדדים הסכם זה כי לא תתקבל כל החלטה הנוגעת לשינוי המבנה ההון של החברה, היקף ותחומי פעילותה ופירוקה אלא בהסכמת כל הצדדים להסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל צד להסכם זה לא יוכל לקבל החלטה אשר יהיה בה כדי לפגוע בצד השני ובין היתר אשר יהיה בה כדי לדלל את חלקו של הצד השני בחברה, ללא הסכמתו של אותו צד מראש ובכתב.

 

מטרת הסכם המייסדים – סיכום

הסכם המייסדים מהווה מסגרת משפטית, הנערך ונחתם בדרך כלל, טרם הקמה או בשלב המוקדם ככל הניתן לפעילות החברה. עניינים הנוגעים לניהול החברה עלו, הוסברו, פורטו נערכו, נכתבו ונחתמו בהתאם להסכמות המפורשות בין בעלי המניות. הסיבה לכך היא כי הסכם מייסדים הנחתם בשלב ראשוני ביותר, מונע סכסוכים פוטנציאליים מאוחרים העלולים להתעורר בין בעלי המניות בשלבים המתקדמים והוא מפורט תוך מתן פתרונות לבעיות עתידיות. ההסכם כולל קביעת דרך המוסכמת לניהול החברה טרם הקמתה או עוד בשלביה הראשונים כעולה מהסעיפים האמורים לעיל ומכאן חשיבותו.

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: [email protected]


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איתמר כוכבי

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: [email protected] 


מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי
 
אחריות הדירקטוריון (תקציר לקראת השיעור)
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון אל מול המשכנתא
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

חברה בנייה קבלנית – רקע, הסבר ודוחות כספיים
22/11/17 | כללי
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית. דהיינו, כזו שתעסוק ברכישת קרקעות, השגת היתרים ואישורי בנייה ושיווק הפרויקט.

רילוקיישן חדש
16/11/17 | מיסים
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים
15/11/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל
07/11/17 | מיסים
נוהל הגילוי מרצון אמור לשוב ולפעול ביום ה-1 בינואר 2018, ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. לנוהל יש החשיבות רבה יותר לאור קבלת מידע ורשימות הישראלים מארה"ב ואירופה, להם הון בלתי מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה לגילוי מרצון.

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822) סמסטר חורף תשע"ח

סילבוס אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש שם הקורס: עקרונות החשבונאות מספר הקורס: 6204 שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי – רואה חשבון וכלכלן – עורך דין ונוטריון. שעות קבלה: בתיאום מראש דואר אלקטרוני: [email protected] אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17
תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שנת לימודים 2016/17
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI